Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

27 Ιανουαρίου 2008

ΤΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; (2)

Μια σπαζοκεφαλιά για τις ευσεβείς σας γνώσεις

επί της Καινής Διαθήκης

1. Σύμφωνα με το "κατά Ματθαίον" Ευαγγέλιο, η "Βασιλεία των Ουρανών" είναι όμοια με:

α. Έμπορο, που ψάχνει για καλά μαργαριτάρια.

β. Άνθρωπο, πού έσπειρε καλό καρπό στον αγρό του.

γ. Ζύμη, που πήρε γυναίκα και την ανακάτεψε με αρκετή ποσότητα αλεύρου, μέχρι που ζυμώθηκε.

δ. Βασιλιά, που πάντρεψε το γιό του.

ε. Θησαυρό, που είναι κρυμμένος σε αγρό κι όταν ένας άνθρωπος τον βρίσκει, τον ξανακρύβει, από τη χαρά του πάει και πουλάει ό,τι έχει κι αγοράζει τον αγρό αυτό.

στ. Δίκτυ, που αφέθηκε στη θάλασσα κι έπιασε όλα τα είδη των ψαριών.

ζ. Κόκκο σινάπεως, που τον πήρε ένας άνθρωπος και τον φύτεψε.

η. Όλα τα παραπάνω.

θ. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "η" (όλα τα παραπάνω.)

Ματθ., ιγ΄ 45: «Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας».

Ματθ., ιγ΄ 24: «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ».

Ματθ., ιγ΄ 33: «Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον».

Ματθ., κβ΄ 2: «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ».

Ματθ., ιγ΄ 44: «Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον».

Ματθ., ιγ΄ 47: «Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ».

Ματθ., ιγ΄ 31: «Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ».

2. Σύμφωνα με την "Καινή Διαθήκη", ο Ιησούς φανερώθηκε (ήρθε στον κόσμο) για:

α. Να δούν αυτοί που δεν βλέπουν και να τυφλωθούν αυτοί που βλέπουν.

β. Να λύση τα έργα του Διαβόλου.

γ. Όχι για να βάλη ειρήνη στη Γή, αλλά μάχαιρα.

δ. Όλα τα παραπάνω.

ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (όλα τα παραπάνω.)

Ιωάν., θ΄ 39: «Ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται».

Α΄ Επιστ. Ιωάν., γ΄ 8: «Εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου».

Ματθ., ι΄ 34: «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν».

3. Σύμφωνα με την "Επιστολή του Ιακώβου", αυτός που θα θελήση να είναι "φίλος του κόσμου" καθίσταται:

α. Φίλος του Θεού.

β. Εχθρός του Θεού.

γ. Δούλος του Θεού.

δ. Άγιος.

Η σωστή απάντηση είναι η "β" (εχθρός του Θεού.)

Επιστ. Ιακ., δ΄ 4: «Ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν· ὃς ἂν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται».

4. Σύμφωνα με τις "Πράξεις", ένας άνδρας και η γυναίκα του πούλησαν ένα κτήμα αλλά δεν έδωσαν όλα τα χρήματα που εισέπραξαν στον Πέτρο παρά ένα μόνο μέρος τους. Τι συνέβη αφού πήρε τα χρήματα ο Πέτρος;

α. Ο Πέτρος κατηγόρησε τον άνδρα ψεύτη, αυτός έπεσε αμέσως κάτω νεκρός κι οι υπόλοιποι φοβήθηκαν.

β. Ο Πέτρος κατηγόρησε τον άνδρα ψεύτη, αυτού του κόπηκε αμέσως το δεξί χέρι κι οι υπόλοιποι φοβήθηκαν.

γ. Ο Πέτρος αποκάλεσε τον άνδρα άγιο κι αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άρχισαν αμέσως να προσεύχωνται στο Θεό.

δ. Ο Πέτρος αποκάλεσε τον άνδρα χριστιανό, αυτός έπεσε αμέσως στα πόδια του κι άρχισε να τα φυλάη, ενώ οι υπόλοιποι προσεύχονταν στο Θεό.

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (ο Πέτρος κατηγόρησε τον άνδρα ψεύτη κι αυτός έπεσε αμέσως κάτω και πέθανε.)

Πράξ., ε΄ 1-5: «Ἀνήρ δέ τις ᾿Ανανίας ὀνόματι σὺν Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησε κτῆμα καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίας καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν. Εἶπε δὲ Πέτρος· ᾿Ανανία, διατί ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου; Οὐχὶ μένον σοι ἔμενε καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχε; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ Θεῷ. Ἀκούων δὲ ὁ ᾿Ανανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξε, καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα».

5. Σύμφωνα με την "Καινή Διαθήκη", η Γή σχηματίστηκε από:

α. Φωτιά.

β. Νερό.

γ. Αέρα.

δ. Χώμα.

ε. Όλα τα παραπάνω.

στ. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "β" (νερό.)

Β΄ Επιστ. Πέτρ., γ΄ 5: «Γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι᾿ ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ Θεοῦ λόγῳ».

6. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, τι πρόκειται να συμβή σε αυτούς, που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν υπακούουν στο Ευαγγέλιο;

α. Θα τους αποκαλυφθή προσωπικά ο Θεός, ώστε να τον γνωρίσουν.

β. Θα συγχωρεθούν, επειδή δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Θεό.

γ. Θα ευλογηθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους.

δ. Θα τιμωρηθούν με την αιώνια καταστροφή.

ε. Θα κριθούν ανάλογα με τις πράξεις τους κι ας μην έχουν γνωρίσει το Θεό.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (θα τιμωρηθούν με την αιώνια καταστροφή.)

Β΄ Θεσσ., α΄ 8-9: «Διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι Θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσι τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αιώνιον».

7. Τι δίδαξε ο Ιησούς για αυτούς που γελούν;

α. Υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για το γέλιο και για το κλάμμα.

β. Το γέλιο θεραπεύει όλες τις ασθένειες.

γ. Το γέλιο αποδιώχνει τους δαίμονες.

δ. Ουαί, που γελάτε! Θα πενθήσετε και θα κλάψετε.

ε. Ευλογημένοι οι γελώντες, ότι αυτοί κληρονομήσουν την βασιλεία των ουρανών.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (ουαί, που γελάτε! Θα πενθήσετε και θα κλάψετε.)

Λουκ., στ΄ 25: «Οα μν ο γελντες νν, τι πενθσετε κα κλασετε».

8. Τι δίδασκε ο Απόστολος Παύλος για τους προσευχόμενους;

α. Ο άνδρας πρέπει να προσεύχεται με την κεφαλή καλυμμένη, ενώ η γυναίκα με την κεφαλή ακάλυπτη.

β. Ο άνδρας πρέπει να προσεύχεται με την κεφαλή ακάλυπτη, ενώ η γυναίκα με την κεφαλή καλυμμένη.

γ. Και ο άνδρας και η γυναίκα πρέπει να προσεύχωνται με τις κεφαλές ακάλυπτες.

δ. Και ο άνδρας και η γυναίκα πρέπει να προσεύχωνται με τις κεφαλές καλυμμένες.

ε. Δεν παίζει ρόλο το κάλυμμα της κεφαλής κατά την προσευχή των εναρέτων.

Η σωστή απάντηση είναι η "β" (ο άνδρας πρέπει να προσεύχεται με την κεφαλή ακάλυπτη, ενώ η γυναίκα με την κεφαλή καλυμμένη.)

Α΄ Κορινθ., ια΄ 4-5: «Πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς».

9. Ποιά είναι τα σημεία εκείνα, που θα χαρακτηρίζουν "αυτούς που πιστεύουν";

α. Θα εκβάλλουν δαιμόνια.

β. Θα μιλούν με καινούριες γλώσσες.

γ. Θα πιάνουν φίδια.

δ. Θα πίνουν θανάσιμα δηλητήρια και δεν βλάπτωνται.

ε. Θα ακουμπούν αρρώστους και θα γίνωνται καλά.

στ. Όλα τα παραπάνω.

ζ. Κανένα από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "στ" (όλα τα παραπάνω.)

Mάρκ., ιστ΄ 17-18: «Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι· γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς· ὄφεις ἀροῦσι· κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει· ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς ἕξουσιν».

10. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ποιά από τα παρακάτω θεράπευαν τους αρρώστους;

α. Τα μαντήλια του Αποστόλου Παύλου.

β. Τα σανδάλια, που είχε αγγίξει ο Ιησούς.

γ. Οι λίθοι, που είχε ακουμπήσει ο Απόστολος Πέτρος.

δ. Χάλκινα φίδια από το ναό του Σολομώντος.

ε. Κομμάτια "τιμίου ξύλου".

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (τα μαντήλια του Αποστόλου Παύλου.)

Πράξεις, ιθ΄ 11-12: «Δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας ἐποίει ὁ Θεὸς διὰ τῶν χειρῶν Παύλου, ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐξέρχεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν»

11. Η Καινή Διαθήκη περιγράφει ότι, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έτρωγε ...................

.......................... και φορούσε ένδυμα κατασκευασμένα από .....................................

.......................... Συμπληρώστε τα κενά!

α. Έτρωγε ψωμί και φορούσε ένδυμα βαμβακερό.

β. Έτρωγε ακρίδες και φορούσε ένδυμα από τρίχες καμήλου.

γ. Έτρωγε εληές και φορούσε δερμάτινο ένδυμα.

δ. Έτρωγε καστικίσιο τυρί και φορούσε χιτώνα.

Η σωστή απάντηση είναι η "β" (έτρωγε ακρίδες και φορούσε ένδυμα από τρίχες καμήλου.)

Ματθ., γ΄ 4: «Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον».

Μάρκ., α΄ 6: «Ην δὲ ὁ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον».

12. Ποιός ήταν ο τελευταίος άνθρωπος, που αναστήθηκε στην Καινή Διαθήκη;

α. Ο Λάζαρος.

β. Η πεθερά του Λαζάρου.

γ. Ο προφήτης Ηλίας.

δ. Πολλοί άγιοι στην Ιερουσαλήμ, όταν σταυρώθηκε ο Ιησούς.

ε. Ένας νεανίας, που τον πήρε ο ύπνος όταν μιλούσε ο Απόστολος Παύλος κι έπεσε από το παράθυρο.

Η σωστή απάντηση είναι η "ε" (ένας νεανίας, που τον πήρε ο ύπνος όταν μιλούσε ο Απόστολος Παύλος κι έπεσε από το παράθυρο.)

Πράξεις, κ΄ 9-12: «Καθήμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός. Καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπε· μὴ θορυβεῖσθε· ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. Ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας ἄρτον καὶ γευσάμενος, ἐφ᾿ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρις αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. Ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως».

13. Σε τί καλεί ο Άγιος Πέτρος τους ανθρώπους να υποτάσσωναι ;

α. Στό Άγιο Πνεύμα.

β. Στην Αγία Τριάδα.

γ. Σε κάθε πετεινό του ουρανού.

δ. Σε κάθε εξουσία.

ε. Σε κάθε προφήτη, που μιλάει εκ μέρους του Ιησού.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (σε κάθε εξουσία.)

Α΄ Πετρ., β΄ 13-14: «῾Υποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν Κύριον, εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι, εἴτε ἡγεμόσιν».

14. Τί πρέπει να κάνουν οι γυναίκες, που θέλουν να μάθουν κάτι, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο;

α. Να ρωτήσουν τους ιερείς στην εκκλησία.

β. Να ρωτήσουν τους άνδρες τους στο σπίτι γιατί είναι αισχρό να μιλάνε οι γυναίκες στην εκκλησία.

γ. Να προσευχηθούν στον Ιησού.

δ. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "β" (να ρωτήσουν τους άνδρες τους στο σπίτι γιατί είναι αισχρό να μιλάνε οι γυναίκες στην εκκλησία.)

Α΄ Κορ., ιδ΄ 34-35: «Α γυνακες μν ν τας κκλησαις σιγτωσαν· ο γρ πιττραπται ατας λαλεν. λλ᾿ ποτσσεσθαι, καθς κα νμος λγει. Ε δ τι μαθεν θλουσιν, ν οκ τος δους νδρας περωττωσαν· ασχρν γρ στι γυναιξν ν κκλησίᾳ λαλεν».

15. Πόσες γενεές είπε ο Ιησούς ότι θα παρέλθουν από την εποχή του έως τη Δευτέρα Παρουσία;

α. Ούτε μία γενεά.

β. 666 γενεές.

γ. 144.000 γενεές.

δ. Απροσδιόριστος αριθμός γενεών.

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (ούτε μία γενεά.)

Ματθ., κδ΄ 30-34: «Καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. Καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν. ᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος· οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. Άμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται».

Μάρκ., ιγ΄ 26-30: «Κα ττε ψονται τν υἱὸν το νθρπου ρχμενον ν νεφλαις μετ δυνμεως πολλς κα δξης κα ττε ποστελε τος γγλους ατο κα πισυνξει τος κλεκτος ατο κ τν τεσσρων νμων, π' κρου τς γς ως κρου το ορανο. ᾿Απ δ τς συκς μθετε τν παραβολν. ταν ατς κλδος δη γνηται παλς κα κφύῃ τ φλλα, γινσκετε τι γγς τ θρος στν· οτω κα μες, ταν δητε τατα γινμενα, γινσκετε τι γγς στιν π θραις. Ἀμν λγω μν τι ο μ παρλθ γενε ατη μχρις ο πντα τατα γνηται».

Λουκ., θ΄ 27: «Λγω δ μν ληθς, εσ τινες τν δε στηκτων, ο ο μ γεσωνται θαντου ως ν δωσι τν βασιλεαν το Θεο».

Λουκ., κα΄ 27-32: «Κα ττε ψονται τν υἱὸν το νθρπου ρχμενον ν νεφλ μετ δυνμεως κα δξης πολλς. Ἀρχομνων δ τοτων γνεσθαι νακψατε κα πρατε τς κεφαλς μν, διτι γγζει πολτρωσις μν. Κα επε παραβολν ατος· δετε τν συκν κα πντα τ δνδρα, ταν προβλωσιν δη, βλποντες φ᾿ αυτν γινσκετε τι δη γγς τ θρος στν. Οτω κα μες, ταν δητε τατα γινμενα, γινσκετε τι γγς στιν βασιλεα το Θεο. Ἀμν λγω μν τι ο μ παρλθ γενε ατη ως ν πντα γνηται».

16. Τι μισεί ο Ιησούς, σύμφωνα με την Αποκάλυψη;

α. Τον πανάρχαιον όφιν.

β. Τα έργα των Νικολαϊτών.

γ. Τον Σατανά, που πλανά τα έθνη.

δ. Ο υιός του Θεού της αγάπης δεν μισεί κανέναν.

Η σωστή απάντηση είναι η "β" (τα έργα των Νικολαϊτών.)

Αποκ., β΄ 6: «Μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ».

17. Τι προστάζει ο Ιησούς να κάνουν τους εχθρούς του, αυτούς που δεν τον θέλησαν για βασιλιά τους;

α. Έφετε αυτοίς ελθείν εις εμέ.

β. Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν.

γ. Φέρτε τους εμπρός μου και κατασφάξτε τους.

δ. Δεν είχε εχθρούς ο κήρυκας της αγάπης, Ιησούς.

Η σωστή απάντηση είναι η "γ" (φέρτε τους εμπρός μου και κατασφάξτε τους.)

Λουκ., ιθ΄ 27: «Τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου».

18. Πώς παρομοιάζει τους Έλληνες ο Ιησούς;

α. Ως αενάως φιλοσοφούντες.

β. Ως ευλογημένο λαό.

γ. Ως αγαπημένους του υιού του Θεού.

δ. Ως σκυλιά, που δεν αξίζουν να τρώνε ούτε τα ψίχουλα, που πέφτουν κάτω από το τραπέζι των κυρίων τους, των Εβραίων.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (ως σκυλιά, που δεν αξίζουν να τρώνε ούτε τα ψίχουλα, που πέφτουν κάτω από το τραπέζι των κυρίων τους, των εβραίων.)

Μάρκ., ζ΄ 26-27: «Ἡ δὲ γυνὴ ἦν ῾Ελληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ γάρ ἐστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν».

Ματθ., ιε΄ 24-26: «Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι, ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις».

19. Τί έπαθε ο Ελύμας, που αντιστεκόταν στον Παύλο και στο Βαρνάβα;

α. Τον τύφλωσε το χέρι του Κυρίου.

β. Πίστεψε και τους ακολούθησε.

γ. Συνέχισε να μήν πιστεύη και τον άφησαν να φύγη.

δ. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (τον τύφλωσε το χέρι του Κυρίου.)

Πράξ, ιγ΄ 8-11: «Ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς ᾿Ελύμας ὁ μάγος –οὕτω γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ– ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως. Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς Πνεύματος ἁγίου καὶ ἀτενίσας πρὸς αὐτὸν εἶπεν· ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ραδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς εὐθείας; Καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα δὲ ἔπεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς».

20. Ποιό από τα παρακάτω είναι δίδαγμα του Ιησού;

α. Όποιος δεν είναι μαζί μου, τον αγαπώ, όπως αλλήλους.

β. Όποιος δεν είναι μαζί μου, ας πορευθή χωρίς εμένα.

γ. Όποιος δεν είναι μαζί μου, ας τον φωτίση το Άγιο Πνεύμα.

δ. Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου.)

Ματθ., ιβ΄ 30 και Λουκ., ια΄ 23: « μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστί».

Γιάννης Λάζαρης

1 σχόλιο:

  1. χα αυτή την φορά βρήκα ένα. :))Απάντησα σωστά στην ερώτηση Νο 20 επειδή την έχω φάει στην μάπα και όχι μόνο από τους χριστιανούς αλλά και απο αρκετούς δήθεν Έλληνες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις. Διαβάζεις ένα διαδικτυακό προσωπικό ημερολόγιο του οποίου η ανάγνωση ΔΕΝ είναι υποχρεωτική. Βαριέμαι τ' ανούσια μπλα μπλα και δαγκώνω όταν μου χαλάνε την ησυχία. Θα μπορούσα να έχω κλείσει τον σχολιασμό αλλά ακόμα νομίζω πως υπάρχουν κάποιοι που όντως έχουν κάτι να πουν κι εύχομαι να είσαι ένας από αυτούς αλλά οι πιθανότητες είναι λίγες και γι αυτό σου λέω: Για να μην σε φάει η μαρμάγκα σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις, σαν να δίνεις εξετάσεις. Αλλιώς άστο καλύτερα!

Αναγνώστες

Η Ιδιοφυΐα του Πλήθους

Υπάρχει αρκετή προδοσία, μίσος, βία, παραλογισμός στο μέσο άνθρωπο για να προμηθεύσει οποιοδήποτε στρατό, οποιαδήποτε μέρα. Kαι οι καλύτεροι στο φόνο είναι αυτοί που κηρύττουν εναντίον του. Kαι οι καλύτεροι στο μίσος είναι αυτοί που κηρύττουν αγάπη. Kαι οι καλύτεροι στον πόλεμο είναι τελικά αυτοί που κηρύττουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν θεό, χρειάζονται θεό. Eκείνοι που κηρύττουν ειρήνη, δεν έχουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν αγάπη, δεν έχουν αγάπη.

Προσοχή στους κήρυκες, προσοχή στους γνώστες, προσοχή σε αυτούς που όλο διαβάζουν βιβλία, προσοχή σε αυτούς που είτε απεχθάνονται τη φτώχεια, είτε είναι περήφανοι γι' αυτήν, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να επαινέσουν γιατί θέλουν επαίνους για αντάλλαγμα, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να κρίνουν, φοβούνται αυτά που δεν ξέρουν, προσοχή σε αυτούς που ψάχνουν συνεχώς πλήθη γιατί δεν είναι τίποτα μόνοι τους, προσοχή στο μέσο άνδρα και τη μέση γυναίκα, η αγάπη τους είναι μέτρια, ψάχνει το μέτριο. Αλλά υπάρχει ιδιοφυΐα στο μίσος τους, υπάρχει αρκετή ιδιοφυΐα στο μίσος τους για να σας σκοτώσει, να σκοτώσει τον καθένα. Δεν θέλουν μοναξιά, δεν καταλαβαίνουν τη μοναξιά, θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν οτιδήποτε διαφέρει από το δικό τους. Μη βρισκόμενοι σε θέση να δημιουργήσουν έργα τέχνης, δεν θα καταλάβουν την τέχνη, θα εξετάσουν την αποτυχία τους, ως δημιουργών, μόνο ως αποτυχία του κόσμου. Mη βρισκόμενοι σε θέση να αγαπήσουν πλήρως, θα πιστέψουν ότι και η αγάπη σας είναι ελλιπής και τότε θα σας μισήσουν και το μίσος τους, θα είναι τέλειο... Σαν ένα λαμπερό διαμάντι, σαν ένα μαχαίρι, σαν ένα βουνό, σαν μια τίγρη. Όπως το κώνειο. Η καλύτερη τέχνη τους...

Tσαρλς Μπουκόφσκι

Related Posts with Thumbnails