Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

23 Ιανουαρίου 2008

ΤΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; (1)

Μια σπαζοκεφαλιά για τις ευσεβείς σας γνώσεις

επί της Παλαιάς Διαθήκης

1. Όταν ο Θεός ήθελε να σκοτώση τον πρωτότοκο γιό του Μωυσή, τι τον έκανε να αλλάξη γνώμη;

α. Μια ακροβυστία.

β. Μιά θυσία.

γ. Ένας αινετικός ύμνος.

δ. Ένας άγγελος.

ε. Τίποτε. Ο Θεός της αγάπης ποτέ δεν ήθελε να σκοτώση κάποιον!

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (μιά ακροβυστία.)

Έξοδος, δ΄ 23-26: "Εγὼ ἀποκτενῶ τὸν υἱόν σου τὸν πρωτότοκον. Εγένετο δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῷ καταλύματι συνήντησεν αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀποκτεῖναι. Και λαβοῦσα Σεπφώρα ψῆφον περιέτεμε τὴν ἀκροβυστίαν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ προσέπεσε πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ εἶπεν· ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, διότι εἶπεν· ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου".

2. Σύμφωνα με τον Ψαλμό 90, ο Θεός είναι "η καταφυγή μου". Με τι θα σας καλύψη ο Θεός, ώστε να βρήτε καταφύγιο;

α. Mε την αγάπη του.

β. Με το Άγιο Πνεύμα.

γ. Με ένα πολύχρωμο ένδυμα.

δ. Με τις πτέρυγές του.

ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (με τις πτέρυγές του.)

Ψαλμός 90, 4: "επισκιάσει σοι, και υπό τας πτέρυγας αυτού".

3. Ποίος είναι ο πρωτότοκος γιός του Θεού, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη;

α. Ο Αδάμ.

β. Ο Ιησούς.

γ. Ο Ισραήλ.

δ. O όφις.

ε. Ένα χερουβείμ.

Η σωστή απάντηση είναι η "γ" (ο Ισραήλ.)

Έξοδος, δ΄ 22: "Τάδε λέγει Κύριος· υἱὸς πρωτότοκός μου ᾿Ισραήλ".

4. Σύμφωνα με το βιβλίο Βασιλειών Δ΄, πόσα μικρά παιδιά κατασπάραξαν δύο αρκούδες, επειδή κορόιδευαν τον Άγιο Ελισαίο ως φαλακρό και αυτός τα καταράστηκε;

α. Κανένα. Οι άγιοι δεν καταρώνται!

β. Ένα παιδί.

γ. Ένα παιδί αλλά δεν ήταν από αρκούδες. Στο κείμενο αναγράφεται: "από αγάπη".

δ. Περισσότερα από 40 παιδιά.

ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (περισσότερα από 40 παιδιά.)

Βασιλειών Δ΄, β΄ 23-24: "Καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰς Βαιθήλ· καὶ ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ παιδάρια μικρὰ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ κατέπαιζον αὐτοῦ καὶ εἶπον αὐτῷ· ἀνάβαινε, φαλακρέ, ἀνάβαινε. Καὶ ἐξένευσεν ὀπίσω αὐτῶν καὶ εἶδεν αὐτά, καὶ κατηράσατο αὐτοῖς ἐν ὀνόματι Κυρίου· καὶ ἰδοὺ ἐξῆλθον δύο ἄρκοι ἐκ τοῦ δρυμοῦ καὶ ἀνέρρηξαν ἀπ᾿ αὐτῶν τεσσαράκοντα καὶ δύο παῖδας".

5. Ο Θεός πρόσταξε τον προφήτη Ιεζεκιήλ να φτιάξη και να τρώη επί 190 ημέρες ψωμάκια ανακατωμένα με βολβουδάκια από ........................................... Όταν ο Ιεζεκιήλ διαμαρτυρήθηκε, ο Γιαχβέ του επέτρεψε να αντικαταστήση τα βολβουδάκια αυτά με άλλα βολβουδάκια από ........................................... Συμπληρώστε τα κενά:

α. "φλοιό κέδρων του Λιβάνου" και "κρέας μικρού μοσχαριού".

β. "αίμα" και "ιδρώτα".

γ. "ανθρώπινα περιττώματα" και "κοπριά βοδιών".

δ. "άψητο αμνό" και "ψημένο αμνό".

ε. "φλεγόμενη βάτο" και "μή φλεγόμενη βάτο".

Η σωστή απάντηση είναι η "γ" ("ανθρώπινα περιττώματα" και "κοπριά βοδιών".)

Ιεζεκιήλ, δ΄ 9-15: "Καὶ σὺ λάβε σεαυτῷ πυροὺς καὶ κριθὰς καὶ κύαμον καὶ φακὸν καὶ κέγχρον καὶ ὄλυραν καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰ εἰς ἄγγος ἓν ὀστράκινον καὶ ποιήσεις αὐτὰ σεαυτῷ εἰς ἄρτους, καὶ κατὰ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν, ἃς σὺ καθεύδεις ἐπὶ τοῦ πλευροῦ σου, ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας φάγεσαι αὐτά. Καὶ τὸ βρῶμά σου, ὃ φάγεσαι, ἐν σταθμῷ εἴκοσι σίκλους τὴν ἡμέραν· ἀπὸ καιροῦ ἕως καιροῦ φάγεσαι αὐτά. Καὶ ὕδωρ ἐν μέτρῳ πίεσαι τὸ ἕκτον τοῦ εἴν· ἀπὸ καιροῦ ἕως καιροῦ πίεσαι. Καὶ ἐγκρυφίαν κρίθινον φάγεσαι αὐτά· ἐν βολβίτοις κόπρου ἀνθρωπίνης ἐγκρύψεις αὐτὰ κατ᾿ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ ἐρεῖς· τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ· οὕτως φάγονται οἱ υἱοὶ τοῦ ᾿Ισραὴλ ἀκάθαρτα ἐν τοῖς ἔθνεσι. Καὶ εἶπα· μηδαμῶς, Κύριε Θεὲ τοῦ ᾿Ισραήλ· ἰδοὺ ἡ ψυχή μου σὺ μεμίανται ἐν ἀκαθαρσίᾳ, καὶ θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον οὐ βέβρωκα ἀπὸ γενέσεώς μου ἕως τοῦ νῦν, οὐδὲ εἰσελήλυθεν εἰς τὸ στόμα μου πᾶν κρέας ἕωλον. Καὶ εἶπε πρός με· ἰδοὺ δέδωκά σοι βόλβιτα βοῶν ἀντὶ τῶν βολβίτων τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ ποιήσεις τοὺς ἄρτους σου ἐπ᾿ αὐτῶν".

6. Ποιός άγιος προπάτορας κατέστησε εγκύους και τις δύο θυγατέρες του;

α. Ο Νώε.

β. Ο Αβραάμ.

γ. Ο Αυνάν.

δ. Ο Λώτ.

ε. Ουδείς άγιος προπάτορας ήταν αιμομίκτης!

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (ο Λώτ.)

Γένεσις, ιθ΄ 30-38: "Καὶ κατῴκησεν ἐν τῷ σπηλαίῳ, αὐτὸς καὶ αἱ δύο θυγατέρες αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ, εἶπε δὲ ἡ πρεσβυτέρα πρὸς τὴν νεωτέραν· ὁ πατὴρ ἡμῶν πρεσβύτερος, καὶ οὐδείς ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς, ὃς εἰσελεύσεται πρὸς ἡμᾶς, ὡς καθήκει πάσῃ τῇ γῇ· δεῦρο καὶ ποτίσωμεν τὸν πατέρα ἡμῶν οἶνον καὶ κοιμηθῶμεν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσωμεν ἐκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σπέρμα. Επότισαν δὲ τὸν πατέρα αὐτῶν οἶνον ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ εἰσελθοῦσα ἡ πρεσβυτέρα ἐκοιμήθη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ᾔδει ἐν τῷ κοιμηθῆναι αὐτὸν καὶ ἐν τῷ ἀναστῆναι. Εγένετο δὲ ἐν τῇ ἐπαύριον καὶ εἶπεν ἡ πρεσβυτέρα πρὸς τὴν νεωτέραν· ἰδοὺ ἐκοιμήθην χθὲς μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν· ποτίσωμεν αὐτὸν οἶνον καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, καὶ εἰσελθοῦσα κοιμήθητι μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἐξαναστήσωμεν ἐκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σπέρμα. Επότισαν δὲ καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ τὸν πατέρα αὐτῶν οἶνον, καὶ εἰσελθοῦσα ἡ νεωτέρα ἐκοιμήθη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ οὐκ ᾔδει ἐν τῷ κοιμηθῆναι αὐτὸν καὶ ἀναστῆναι καὶ συνέλαβον αἱ δύο θυγατέρες Λὼτ ἐκ τοῦ πατρὸς αὐτῶν καὶ ἔτεκεν ἡ πρεσβυτέρα υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μωὰβ λέγουσα· ἐκ τοῦ πατρός μου· οὗτος πατὴρ Μωαβιτῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. Έτεκε δὲ καὶ ἡ νεωτέρα υἱὸν καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Αμμάν, λέγουσα· υἱὸς γένους μου· οὗτος πατὴρ ᾿Αμμανιτῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας".

7. Τι συνέβη όταν ένα πτώμα ανδρός ακούμπησε στο πτώμα του Αγίου Ελισαίου;

α. To πτώμα του άνδρα αναστήθηκε.

β. Το πτώμα του Αγίου Ελισαίου αναστήθηκε.

γ. Τα κόκκαλα και των δύο πτωμάτων άρχισαν να ευωδιάζουν.

δ. Ένας άρρωστος περαστικός θεραπεύτηκε.

ε. Τίποτε από τα παραπάνω. Η Αγία Γραφή δεν ασχολείται με πτώματα!

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (το πτώμα του άνδρα αναστήθηκε.)

Βασιλειών Δ΄, ιγ΄ 20-21: "Απέθανεν ῾Ελισαιέ, καὶ ἔθαψαν αὐτόν. καὶ μονόζωνοι Μωὰβ ἦλθον ἐν τῇ γῇ ἐλθόντος τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἐγένετο αὐτῶν θαπτόντων τὸν ἄνδρα, καὶ ἰδοὺ εἶδον τὸν μονόζωνον καὶ ἔρριψαν τὸν ἄνδρα ἐν τῷ τάφῳ ῾Ελισαιέ, καὶ ἐπορεύθη καὶ ἥψατο τῶν ὀστέων ῾Ελισαιὲ καὶ ἔζησε καὶ ἀνέστη ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ".

8. Τι διατάχθηκε να μαζέψη ο Δαβίδ από τους Φιλισταίους, προκειμένου να παντρευτή την κόρη του Σαούλ, Μελχόλ;

α. 100 ακροβυστίες Φιλισταίων.

β. 100 λάρυγγες Φιλισταίων.

γ. 100 κύπελα με αίμα Φιλισταίων.

δ. 100 χρυσά νομίσματα Φιλισταίων.

ε. 100 ουρές χοίρων από τα κοπάδια των Φιλισταίων.

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (100 ακροβυστίες Φιλισταίων.)

Βασιλειών Α΄, ιη΄ 25: " Καὶ εἶπε Σαούλ· τάδε ἐρεῖτε τῷ Δαυίδ· οὐ βούλεται ὁ βασιλεὺς ἐν δόματι, ἀλλ᾿ ἢ ἐν ἑκατὸν ἀκροβυστίαις ἀλλοφύλων ἐκδικῆσαι ἐχθροὺς τοῦ βασιλέως".

9. Ο βασιλιάς των ασσυρίων κατέλαβε τη Σαμάρεια κι εξεδίωξε από εκεί τους ισραηλίτες. Επειδή οι ασσύριοι δεν φοβούνταν τον Θεό, αυτός τους έστειλε κάτι. Τι ήταν αυτό, που έστειλε ο Θεός στους ασσυρίους;

α. Έναν προφήτη.

β. Έναν άγγελο.

γ. Διάφορα θεϊκά σημάδια.

δ. Λεοντάρια (τα οποία σκότωσαν μερικούς).

ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (λεοντάρια, τα οποία σκότωσαν μερικούς.)

Βασιλειών Δ΄, ιζ΄ 24-26: " Καὶ ἤγαγε βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων ἐκ Βαβυλῶνος τὸν ἐκ Χουθὰ ἀπὸ ᾿Αϊὰ καὶ ἀπὸ Αἰμὰθ καὶ Σεπφαρουαΐμ, καὶ κατῳκίσθησαν ἐν πόλεσι Σαμαρείας ἀντὶ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν Σαμάρειαν καὶ κατῴκισαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῆς. Καὶ ἐγένετο ἐν ἀρχῇ τῆς καθέδρας αὐτῶν οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν Κύριον, καὶ ἀπέστειλε Κύριος ἐν αὐτοῖς τοὺς λέοντας, καὶ ἦσαν ἀποκτέννοντες ἐν αὐτοῖς. Καὶ εἶπαν τῷ βασιλεῖ ᾿Ασσυρίων λέγοντες· τὰ ἔθνη, ἃ ἀπῴκισας καὶ ἀντεκάθισας ἐν πόλεσι Σαμαρείας, οὐκ ἔγνωσαν τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ τῆς γῆς, καὶ ἀπέστειλεν εἰς αὐτοὺς τοὺς λέοντας, καὶ ἰδού εἰσι θανατοῦντες αὐτούς, καθότι οὐκ οἴδασι τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ τῆς γῆς".

10. Πόσα παιδιά είχε ο Αβραάμ;

α. 0

β. 1

γ. 2

δ. 4

ε. 8

Η σωστή απάντηση είναι η "ε" (8.)

Γένεσις, ιστ΄ 15: "Καὶ ἔτεκεν ῎Αγαρ τῷ ῞Αβραμ υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν ῞Αβραμ τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὃν ἔτεκεν αὐτῷ ῎Αγαρ, ᾿Ισμαήλ".

Γένεσις, κα΄ 2-3: "καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκε τῷ ῾Αβραὰμ υἱὸν εἰς τὸ γῆρας, εἰς τὸν καιρόν, καθὰ ἐλάλησεν αὐτῷ Κύριος καὶ ἐκάλεσεν ῾Αβραὰμ τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου αὐτῷ, ὃν ἔτεκεν αὐτῷ Σάρρα, ᾿Ισαάκ".

Γένεσις, κε΄ 1: "Αβραὰμ ἔλαβε γυναῖκα, ἧ ὄνομα Χεττούρα, ἔτεκε δὲ αὐτῷ τὸν Ζομβρᾶν καὶ τὸν ᾿Ιεζὰν καὶ τὸν Μαδὰλ καὶ τὸν Μαδιὰμ καὶ τὸν ᾿Ιεσβὼκ καὶ τὸν Σωκέ".

11. Γιατί ο Νώε καταράστηκε τον εγγονό του, Χαναάν;

α. Γιατί ο Χαναάν μέθυσε, γυμνώθηκε κι ο Νώε τον είδε γυμνό.

β. Γιατί ο πατέρας τοῦ Χαναάν, Χάμ, μέθυσε, γυμνώθηκε και ο Νώε κι ο Χαναάν τον είδαν γυμνό.

γ. Γιατί ο Νώε μέθυσε, γυμνώθηκε και ο Χαναάν τον είδε γυμνό.

δ. Γιατί ο Νώε μέθυσε, γυμνώθηκε και ο πατέρας τοῦ Χαναάν, Χάμ, τον είδε γυμνό.

ε. Γιατί ο Χαναάν θυσίασε στον Μολώχ.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (γιατί ο Νώε μέθυσε, γυμνώθηκε και ο πατέρας τοῦ Χαναάν, Χάμ, τον είδε γυμνό.)

Γένεσις, θ΄ 20-25: "Καὶ ἤρξατο Νῶε ἄνθρωπος γεωργὸς γῆς καὶ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ ἔπιεν ἐκ τοῦ οἴνου καὶ ἐμεθύσθη καὶ ἐγυμνώθη ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ εἶδε Χὰμ ὁ πατὴρ Χαναὰν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐξελθὼν ἀνήγγειλε τοῖς δυσὶν ἀδελφοῖς αὐτοῦ ἔξω. Καὶ λαβόντες Σὴμ καὶ ᾿Ιάφεθ τὸ ἱμάτιον ἐπέθεντο ἐπὶ τὰ δύο νῶτα αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν ὀπισθοφανῶς καὶ συνεκάλυψαν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὀπισθοφανῶς, καὶ τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν οὐκ εἶδον. Εξένηψε δὲ Νῶε ἀπὸ τοῦ οἴνου καὶ ἔγνω ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ νεώτερος καὶ εἶπεν· ἐπικατάρατος Χαναάν· παῖς οἰκέτης ἔσται τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ".

12. Τί έκανε ο Μωυσής όταν είδε έναν αιγύπτιο να κτυπάη έναν εβραίο;

α. Ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Κύριο κι ένας άγγελος, που κατέβηκε από τον ουρανό παρενέβη και σταμάτησε τον αιγύπτιο.

β. Ο Μωυσής φώναξε στον αιγύπτιο: "Σταμάτα εν ονόματι Κυρίου".

γ. Ο Μωυσής μετέτρεψε το ραβδί του σε φίδι, προκειμένου να τρομοκρατήση τον αιγύπτιο.

δ. Ο Μωυσής κοίταξε τριγύρω κι αφού βεβαιώθηκε ότι δεν τον έβλεπαν σκότωσε τον αιγύπτιο κι έκρυψε το πτώμα στην άμμο.

ε. Ο Μωυσής είπε στον εβραίο να γυρίση και το άλλο μάγουλο.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (ο Μωυσής κοίταξε τριγύρω κι αφού βεβαιώθηκε ότι δεν τον έβλεπαν σκότωσε τον αιγύπτιο κι έκρυψε το πτώμα στην άμμο.)

Έξοδος, β΄ 11-12: "᾿Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πολλαῖς ἐκείναις μέγας γενόμενος Μωυσῆς, ἐξῆλθε πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ. κατανοήσας δὲ τὸν πόνον αὐτῶν ὁρᾷ ἄνθρωπον Αἰγύπτιον τύπτοντά τινα ῾Εβραῖον τῶν ἑαυτοῦ ἀδελφῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ· περιβλεψάμενος δὲ ὧδε καὶ ὧδε οὐχ ὁρᾷ οὐδένα καὶ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον, ἔκρυψεν αὐτὸν ἐν τῇ ἄμμῳ".

13. Ποιοί από τους παρακάτω βιβλικούς χαρακτήρες πέθαναν και πήγαν στον Παράδεισο;

α. Ο Αδάμ και η Εύα.

β. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ κι ο Ιακώβ.

γ. Ο Νώε, ο Δαυίδ κι ο Σολωμών.

δ. Οι προφήτες Σαμουήλ, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Ιωήλ, Ζαχαρίας και Μαλαχίας.

ε. Ουδείς.

Η σωστή απάντηση είναι η "ε" (ουδείς.)

Σε κανένα εδάφιο της Βίβλου δεν αναφέρεται ότι, κάποιος από τους βιβλικούς χαρακτήρες πήγε στον Παράδεισο.

14. Ποιός από τους παρακάτω βιβλικούς πατριάρχες είχε μία μόνο γυναίκα;

α. Ο Αβραάμ ή ο Ιακώβ.

β. Ο Μωυσής.

γ. Ο Δαυίδ ή ο Σολομών.

δ. Όλοι οι παραπάνω.

ε. Κανείς από τους παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "ε" (κανείς από τους παραπάνω.)

Ο Αβραάμ είχε δύο συζύγους, την Σάρρα και τη Χεττούρα και μιά ερωμένη, την παιδίσκη Άγαρ. Γένεσις, ιζ΄ 15: "Εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ ῾Αβραάμ· Σάρα ἡ γυνή σου οὐ κληθήσεται τὸ ὄνομα αὐτῆς Σάρα, ἀλλὰ Σάρρα ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς". Γένεσις, κε΄ 1: "Αβραὰμ ἔλαβε γυναῖκα, ἧ ὄνομα Χεττούρα". Γένεσις, ιστ΄ 1-4: "Ην δὲ αὐτῇ παιδίσκη Αἰγυπτία, ᾗ ὄνομα ῎Αγαρ. Εἶπε δὲ Σάρα πρὸς ῞Αβραμ· ἰδοὺ συνέκλεισέ με Κύριος τοῦ μὴ τίκτειν· εἴσελθε οὖν πρὸς τὴν παιδίσκην μου, ἵνα τεκνοποιήσωμαι ἐξ αὐτῆς. ὑπήκουσε δὲ ῞Αβραμ τῆς φωνῆς Σάρας. Καὶ λαβοῦσα Σάρα ἡ γυνὴ ῞Αβραμ ῎Αγαρ τὴν Αἰγυπτίαν τὴν ἑαυτῆς παιδίσκην, μετὰ δέκα ἔτη τοῦ οἰκῆσαι ῞Αβραμ ἐν γῇ Χαναάν, ἔδωκεν αὐτὴν τῷ ῞Αβραμ ἀνδρὶ αὐτῆς αὐτῷ γυναῖκα. Καὶ εἰσῆλθε πρὸς ῎Αγαρ, καὶ συνέλαβε".

Ο Ιακώβ είχε τέσσερις γυναίκες (την Λεία, τη Ραχήλ και δύο παιδίσκες, την παλλακίδα Βαλλάν και την Ζελφάν.) Γένεσις, κθ΄ 23: "Λαβὼν Λείαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰσήγαγε πρὸς ᾿Ιακὼβ καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὴν ᾿Ιακώβ". Γένεσις, κθ΄ 28: "Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Λάβαν Ραχὴλ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ γυναῖκα". Γένεσις, λ΄ 4: "Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Βαλλὰν τὴν παιδίσκην αὐτῆς αὐτῷ γυναῖκα· καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὴν ᾿Ιακώβ". Γένεσις, λ΄ 9: "Καὶ ἔλαβε Ζελφὰν τὴν παιδίσκην αὐτῆς καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ ᾿Ιακὼβ γυναῖκα. καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὴν".

Ο Μωυσής είχε δύο γυναίκες (τη Σεπφώρα και μία αιθιόπισσα.) Έξοδος, β΄ 21: "Καὶ ἐξέδοτο Σεπφώραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Μωυσῇ γυναῖκα". Αριθμοί, ιβ΄ 1: "Και ἐλάλησε Μαριὰμ καὶ ᾿Ααρὼν κατὰ Μωυσῆ, ἕνεκεν τῆς γυναικὸς τῆς Αἰθιοπίσσης ἣν ἔλαβε Μωυσῆς, ὅτι γυναῖκα Αἰθιόπισσαν ἔλαβε".

Ο Δαυίδ είχε τέσσερις γυναίκες (την Μελχόλ, την Αβιγαία, την Αχινόομ και τη χήρα του Ουρίου.) Βασιλειών Α΄, ιθ΄ 11: "Καὶ ἀπήγγειλε τῷ Δαυὶδ Μελχὸλ ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα...". Βασιλειών Α΄, κε΄ 42-43: "Καὶ ἀνέστη ᾿Αβιγαία καὶ ἐπέβη ἐπί τὴν ὄνον καὶ πέντε κοράσια ἠκολούθουν αὐτῇ, καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω τῶν παίδων Δαυίδ, καὶ γίνεται αὐτῷ εἰς γυναῖκα. Καὶ τὴν ᾿Αχινόομ ἔλαβε Δαυὶδ ἐξ ᾿Ιεζραέλ, καὶ ἀμφότεραι ἦσαν αὐτῷ γυναῖκες". Βασιλειών Β΄, ια΄ 26-27: "Καὶ ἤκουσεν ἡ γυνὴ Οὐρίου ὅτι ἀπέθανεν Οὐρίας ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ἐκόψατο τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ διῆλθε τὸ πένθος καὶ ἀπέστειλε Δαυίδ, καὶ συνήγαγεν αὐτὴν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς γυναῖκα".

Ο Σολομών είχε 700 συζύγους και 300 παλλακίδες! Βασιλειών Γ΄, ια΄ 1: "Ο βασιλεὺς Σολομὼν ἦν φιλογύνης. καὶ ἦσαν αὐτῷ γυναῖκες ἄρχουσαι ἑπτακόσιαι καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι. Καὶ ἔλαβε γυναῖκας ἀλλοτρίας καὶ τὴν θυγατέρα Φαραώ, Μωαβίτιδας, ᾿Αμμανίτιδας, Σύρας καὶ ᾿Ιδουμαίας, Χετταίας καὶ ᾿Αμορραίας".

15. Τι κάνει ένας λευίτης, άν του βιάσουν και του σκοτώσουν την παλλακίδα;

α. Ευχαριστεί το Θεό γιατί τον απάλλαξε από ένα αμάρτημα.

β. Ευχαριστεί τους βιαστές και τους φονιάδες γιατί τον απάλλαξαν από ένα αμάρτημα.

γ. Θάβει το πτώμα της παλλακίδας και προσεύχεται.

δ. Κομματιάζει το πτώμα της παλλακίδας και στέλνει από ένα κομμάτι σε κάθε μιά περιοχή, που έχουν κληρονομήσει οι υιοί Ισραήλ.

ε. Δεν υπάρχουν τέτοιες περιγραφές στη Βίβλο.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (κομματιάζει το πτώμα της παλλακίδας και στέλνει από ένα κομμάτι σε κάθε μιά περιοχή, που έχουν κληρονομήσει οι υιοί Ισραήλ.)

Κριταί, κ΄ 5-6: "Καὶ ἀνέστησαν ἐπ᾿ ἐμὲ οἱ ἄνδρες τῆς Γαβαὰ καὶ ἐκύκλωσαν ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπὶ τὴν οἰκίαν νυκτός· ἐμὲ ἠθέλησαν φονεῦσαι καὶ τὴν παλλακήν μου ἐταπείνωσαν καὶ ἀπέθανε. Καὶ ἐκράτησα τὴν παλλακήν μου καὶ ἐμέλισα αὐτὴν καὶ ἐξαπέστειλα ἐν παντὶ ὁρίῳ κληρονομίας υἱῶν ᾿Ισραήλ".

16. Ποιός από τους δώδεκα υιούς του Ιακώβ κοιμήθηκε με την παλλακίδα τοῦ πατέρα του;

α. Ο πρωτότοκος, Ρουβήν.

β. Ο Ιούδας.

γ. Ο Βενιαμίν.

δ. Καί οι δώδεκα.

ε. Κανείς από τους δώδεκα.

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (ο πρωτότοκος, Ρουβήν.)

Γένεσις, λε΄ 21: "Επορεύθη Ρουβὴν καὶ ἐκοιμήθη μετὰ Βαλλᾶς τῆς παλλακῆς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ᾿Ιακώβ ".

17. Ο προφήτης Ηλίας διωργάνωσε ένα είδος διαγωνισμού με 450 ιερείς του Βάαλ, για το ποιανού ο Θεός θα ανάψη θαυματουργά -χωρίς την επέμβαση κανενός- τη φωτιά μιάς θυσίας. Ποιό ήταν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού;

α. Νίκησαν οι ιερείς του Βάαλ, αλλά ο προφήτης Ηλίας τους κατηγόρησε ότι έκλεψαν ανάβοντας μυστικά τη φωτιά με ένα δαυλό.

β. Νίκησε ο προφήτης Ηλίας, αλλά οι ιερείς του Βάαλ τον κατηγόρησαν ότι έκλεψε ανάβοντας μυστικά τη φωτιά με ένα δαυλό.

γ. Νίκησε ο προφήτης Ηλίας και μετά μαζί με τους ισραηλίτες έσφαξαν όλους τους ιερείς του Βάαλ.

δ. Ήλθαν ισόπαλοι.

ε. Κανένα από τα παραπάνω. Ο Θεός δεν συμμετέχει σε διαγωνισμούς.

Η σωστή απάντηση είναι η "γ" (νίκησε ο προφήτης Ηλίας και μετά μαζί με τους ισραηλίτες έσφαξαν όλους τους ιερείς του Βάαλ.)

Βασιλειών Γ΄, ιη΄ 22-40: "Επορεθη κα επεν ᾿Ηλιο πρς τν λαν· γ πολλειμμαι προφτης το Κυρου μοντατος, κα ο προφται το Βαλ τετρακσιοι κα πεντκοντα νδρες, κα ο προφται το λσους τετρακσιοι, δτωσαν μν δο βας, κα κλεξσθωσαν αυτος τν να κα μελιστωσαν κα πιθτωσαν π τν ξλων κα πρ μ πιθτωσαν, κα γ ποισω τν βον τν λλον, κα πρ ο μ πιθ. Κα βοτε ν νματι θεν μν, κα γ πικαλσομαι ν τ νματι Κυρου το Θεο μου, κα σται θες ς ἐὰν πακοσ ν πυρ, οτος Θες. κα πεκρθησαν πς λας κα επον· καλν τ ρμα, λλησας. Κα επεν ᾿Ηλιο τος προφταις τς ασχνης· κλξασθε αυτος τν μσχον τν να κα ποισατε πρτοι, τι πολλο μες, κα πικαλσασθε ν νματι θεο μν κα πρ μ πιθτε. Κα λαβον τν μσχον κα ποησαν κα πεκαλοντο ν νματι το Βαλ κ πρωθεν ως μεσημβρας... Κα λλησεν ᾿Ηλιο Θεσβτης πρς τος προφτας τν προσοχθισμτων λγων· μετστητε π το νν, κα γ ποισω τ λοκατωμ μου κα μετστησαν, κα πλθον... Κα νεβησεν ᾿Ηλιο ες τν ορανν κα επε· Κριε Θες Αβραμ κα ᾿Ισακ κα ᾿Ισραλ, πκουσν μου, Κριε, πκουσν μου σμερον ν πυρ, κα γντωσαν πς λας οτος τι σ ε Κριος Θες ᾿Ισραλ κα γ δολς σου κα δι σ πεποηκα τ ργα τατα... Κα πεσε πρ παρ Κυρου κ το ορανο κα κατφαγε τ λοκαυτματα κα τς σχδακας κα τ δωρ τ ν τ θαλσσ, κα τος λθους κα τν χον ξλειξε τ πρ. Κα πεσε πς λας π πρσωπον ατν κα επον· ληθς Κριος Θες, ατς Θες. Κα επεν ᾿Ηλιο πρς τν λαν· συλλβετε τος προφτας το Βαλ, μηδες σωθτω ξ ατν· κα συνλαβον ατος, κα κατγει ατος ᾿Ηλιο ες τν χειμρρουν Κισσν κα σφαξεν ατος κε".

18. Σύμφωνα με το κεφ. 23, παρ. 13 της Εξόδου: "Όνομα θεῶν ἑτέρων οὐκ ἀναμνησθήσεσθε, οὐδὲ μὴ ἀκουσθῇ ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν". Έχοντας αυτό υπ΄ όψη, αναφέρεται κάποιο από τα παρακάτω ονόματα θεών ή θεαινών στη Βίβλο;

α. Ναί, του Βάαλ.

β. Ναί, της Αστάρτης.

γ. Ναί, του Δία και του Ερμή.

δ. Ναί, όλων των παραπάνω.

ε. Όχι, δεν αναφέρεται κανένα όνομα άλλου Θεού.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (ναί, όλων των παραπάνω.)

Του Βάαλ: Ιερεμίας, ια΄ 13: "Ότι κατ’ ριθμν τν πλεν σου σαν θεο σου, ᾿Ιοδα, κα κατ’ ριθμν ξδων τς Ιερουσαλμ τξατε βωμος θυμιν τ Βαλ". Βασιλειών Δ΄, α΄ 2: "Κα πεσεν ᾿Οχοζας δι το δικτυωτο το ν τ περῴῳ ατο τ ν Σαμαρείᾳ κα ρρστησε. Κα πστειλεν γγλους κα επε πρς ατος· δετε κα πιζητσατε ν τ Βαλ μυαν θεν ᾿Ακκαρν, ε ζσομαι κ τς ρρωστας μου τατης".

Της Αστάρτης: Βασιλειών Γ΄, ια΄ 33: "Κα νθ᾿ ν γκατλιπ με κα ποησε τ ᾿Αστρτ βδελγματι Σιδωνων".

Του Δία και του Ερμή: Πράξεις, ιδ΄ 12: "Εκλουν τε τν μν Βαρνβαν Δα, τν δ Παλον Ερμν, πειδ ατς ν γομενος το λγου".

19. Τι θα πρέπει να κάνετε εάν ο αδελφός σας, ο/η σύζυγός σας, ο γιός σας, η κόρη σας ή κάποιος στενός σας φίλος σας προτρέψουν να λατρεύσετε άλλους Θεούς αντί του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης;

α. Θα προσποιηθήτε ότι λατρεύετε τους άλλους Θεούς για να μήν δώσετε δικαιώματα, αλλά κατ΄ ιδίαν θα συνεχίσετε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό.

β. Θα πρέπει να εργάζεσθε πρωί και βράδυ, προκειμένου να τους ξαναφέρετε στον ίσιο δρόμο.

γ. Θα προσευχηθήτε με όλη σας την καρδιά για τη σωτηρία τους.

δ. Θα το αναφέρετε στον τοπικό ιερέα.

ε. Θα τους σκοτώσετε.

Η σωστή απάντηση είναι η "ε" (θα τους σκοτώσετε.)

Δευτερονόμιο, ιγ΄ 7-11: "᾿Εν δ παρακαλσ σε δελφς σου κ πατρς σου κ μητρς σου υἱός σου θυγτηρ γυν σου ν κλπ σου φλος σος τ ψυχ σου λθρα λγων· βαδσωμεν κα λατρεσωμεν θεος τροις, ος οκ δεις σ κα ο πατρες σου, π τν θεν τν θνν τν περικκλ μν, τν γγιζντων σοι τν μακρν π σο, π᾿ κρου τς γς ως κρου τς γς, ο συνθελσεις ατ κα οκ εσακοσ ατο κα ο φεσεται φθαλμς σου π᾿ ατ, οκ πιποθσεις π᾿ ατ οδ᾿ ο μ σκεπσς ατν· ναγγλων ναγγελες περ ατο, κα α χερς σου σονται π᾿ ατν ν πρτοις ποκτεναι ατν, κα α χερες παντς το λαο π᾿ σχτ, κα λιθοβολσουσιν ατν ν λθοις, κα ποθανεται, τι ζτησεν ποστσα σε π Κυρου το Θεο σου".

20. Άν κάποια κοπέλλα δεν βρεθή παρθένα, τι πρέπει να συμβή;

α. Η κοπέλλα πρέπει να προσαχθή στον ιερέα (όπου θα διερευνηθή η θέληση του Θεού).

β. Η κοπέλλα πρέπει να δαρή έως ότου αποκαλύψη την αλήθεια για την διακόρευσή της.

γ. Η κοπέλλα πρέπει να δικαστή.

δ. Η κοπέλλα πρέπει να λιθοβοληθή μέχρι θανάτου.

ε. Τίποτε από τα παραπάνω. Η κάθε κοπέλλα είναι ελεύθερη να αποφασίζη για την ερωτική της ζωή.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (η κοπέλλα πρέπει να λιθοβοληθή μέχρι θανάτου.)

Δευτερονόμιον, κβ΄ 20-21: "Εὰν δὲ ἐπ᾿ ἀληθείας γένηται ὁ λόγος οὗτος καὶ μὴ εὑρεθῇ παρθένια τῇ νεάνιδι και ἐξάξουσι τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐποίησεν ἀφροσύνην ἐν υἱοῖς ᾿Ισραὴλ ἐκπορνεῦσαι τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς".

Οι γυναίκες της παρέας, ας δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ερώτηση 20.

Υπενθύμιση: Το βιβλίο αυτό θεωρείται ιερό για εμάς!


Βοήθειά μας!

Γιάννης Λάζαρης

18 σχόλια:

 1. ΣΚΑΤΑ, μόνο σε δύο απάντησα σωστά.
  πάει τον έχασα τον παράδεισο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. στημενο μεν αλλα καλο!!!

  καμμια παρομοια σπαζοκεφαλια επι της Ιλιαδας και οδυσσειας θα ηταν φινα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. (Ιωάννης 8:32 Φίλος) και θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.
  Ποια Αλήθεια;
  (Γαλάτες 4:9) τώρα, όμως, αφού γνωρίσατε τον Θεό, μάλλον δε, γνωριστήκατε από τον Θεό, πώς επιστρέφετε πάλι στα ασθενικά και φτωχά στοιχεία, τα οποία θέλετε
  ξανά να υπηρετείτε ως δούλοι, όπως και πρωτύτερα;
  1Κορινθ.22. Επειδή, όποιος κλήθηκε δούλος στον Κύριο, είναι απελεύθερος του Κυρίου• παρόμοια και όποιος κλήθηκε ελεύθερος, είναι δούλος τού Χριστού.
  23. Αγοραστήκατε με τιμή• μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων.
  Διαλέγουμε έτσι και αλλιώς ποιανού δούλοι θα είμαστε του εαυτού μας; του χρήματος; του σεξ, κ.λπ. Τους βλέπουμε στην TV.
  2Τιμ.16. Ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη•
  Υπάρχει βλαβερή συμβουλή στην Α.Γ.;
  17. για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό.
  Ιησούς:«Μακάριοι (Ευτυχισμένοι) όσοι νιώθουν την πνευματική τους φτώχεια, γιατί σ' αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.
  Ευτυχία χωρίς νόημα;
  Σε όλα υπάρχει σπουδαίος λόγος γιατί έτσι.
  Ακριβώς τα αντίθετα διδάσκει η Αγ. Γραφή, χρειάζεται απροκατάληπτη σκέψη, και στοχασμό, γιατί το λέει έτσι ο Θεός; Για παράδειγμα ο θαυμάσιος ψαλμός 91ος-4. Με τα φτερά του θα σε σκεπάζει, και κάτω από τις φτερούγες του θα είσαι ασφαλής• η αλήθεια του είναι πανοπλία και ασπίδα.
  5. Από φόβο νυχτερινό δεν θα φοβάσαι, την ημέρα από βέλος(όπως η σπαζοκεφαλιά) που πετάει άσκοπα•

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. χρειάζεται απροκατάληπτη σκέψη, και στοχασμό, γιατί το λέει έτσι ο Θεός;
  .................................
  ποιός το λέει; Το άλλο με τον τοτό το ξέρεις;
  Κρίσι μάλλον με δουλεύεις ε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τί σημαίνει ακροβυστία??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. η άκρη-το πετσάκι του πέους το οποίο κόβουν οι Ιουδαίοι όταν το μωρό είναι 8 ημερών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

  http://ermionh.blogspot.com/2007/12/1.html

  Άς ρίξουμε όμως μία ματιά τί είναι αυτή η "ΙΕΡΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ":  http://video.google.com/videoplay?docid=-6584757516627632617

  Αναρτήθηκε από ENDYMION στις 10:49 AM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ποια είναι η Αλήθεια; ποιος θα μας ελευθερώσει από τα ψέματα, τις συκοφαντίες ; ο πλανητάρχης;!! ΔΟΥΛΟΙ ανθρώπινων φιλοσοφιών;
  Η Αγ.Γραφη δεν ανατράπηκε επιστημονικά, ιστορικά, ηθικά, κλπ.
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εγώ είμαι με τον Κρίσι.

  Αγία Γραφή. Σταθερή απαξία, μη ανατρεπόμενη και τα μυαλά στα κάγκελα. Όλοι οι ιδρυτές σεχτών αυτή συστήνουν.

  Και να την αλλάξω πάλι την ίδια θα πάρω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Κρίστι, εσύ απ' ότι φαίνεται έχεις να διαλέξεις ποιανού θα είσαι δούλος, κάποιου θεού ή κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή είτε έτσι είτε αλλιώς, δούλος.
  Εγώ πάλι έχω διαφορετικό δίλλημα. Αν θα είμαι δούλος ή ελευθερος και διαλέγω ελεύθερος.
  ο καθένας και τα διλήματά του αγαπητέ.

  Αναμοχλευτή καλά κάνεις, είναι μια σταθερή έστω απαξία. :))) όχι σαν κάτι άλλες απαξίες... :)))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ο Κρίσι έχει απόλυτα δίκιο, "δεν ανατράπηκε επιστημονικά, ιστορικά, ηθικά, κλπ." Πολύ σωστός, πώς να ανατρέψεις την Κοκκινοσκουφίτσα και να δυσαρεστήσεις τα μικρά που κρέμονται από τα χείλια σου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αγία Γραφή. Σταθερή απαξία……… Όλοι οι ιδρυτές σεχτών αυτή συστήνουν. και όλοι οι απατεώνες θα πρόσθετα την χρησιμοποίησαν για όλων των ειδών τα εγκλήματα.- Υπακοή στον εαυτό μας η χειρότερη δουλεία, δεν δέχεται και κριτική-Διαλέγω Ελεύθερος ακούγεται ωραίο, από τι ελεύθερος;
  (Πέτρου Β' 2:19 Φίλος) οι οποίοι τούς υπόσχονται ελευθερία, ενώ οι ίδιοι είναι δούλοι τής διαφθοράς• δεδομένου ότι, από όποιον κάποιος πέφτει νικημένος, γίνεται και δούλος του.
  επαγγελλόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς• διότι από όντινα νικάταί τις, τούτου και δούλος γίνεται.
  Κοκκινοσκουφίτσα= Παραμύθι; !!= Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις επιβεβαίωσαν, επίσης, πολλά ζητήματα που σχετίζονται με τη Βιβλική ιστορία ,τις γεωγραφικές θέσεις πολλών τοποθεσιών, τα πολλά έθιμα εκείνου του καιρού;;!!! Αυτό λέγεται παραμύθι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Κριστι τον Ιουδαίο Πέτρο τον γνωρίζεις καλά όπως φαίνεται αλλά τον έλληνα που είπε το "γνώρισε τον εαυτό σου" μάλλον τον αγνοείς όπως φαίνεται αλλιώς δεν θα έλεγες πως το να ακούς τον εαυτό σου δεν επιδέχεται κριτικής.
  όσο για το άλλο που λες πως όποιος είναι ελευθερος είναι διεφθαρμένος σε αφήνω να το σκεφτείς μόνος σου ελπίζοντας να καταλάβεις πως τέτοιες θέσεις είναι πολύ μα πάρα πολύ ολοκληρωτικές ακριβώς όπως και τα λόγια των "αγίων" σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Η Αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι η ομορφότερη , δεν λένε τα κείμενα αυτά. ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΕΚΕΙ ΑΥΤΟ: Αλλά αν είσαι ελεύθερος από θεό θα είσαι δούλος κάποιου αλλού, είτε του εαυτού σου, κλπ . Θεός μας θα είναι το χρήμα, τα πάθη μας, όπως το λέει δούλοι είμαστε σε αυτό που υπάκουμε.-
  Προς τους έλληνες: όχι ιουδαίους (ρατσισμός) είπε ο Παύλος στην Αθήνα και αυτονόητο ισχύει από τα λεγόμενα σε όλα τα πλάσματα του θεού:
  26. και έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, διά να κατοικώσιν εφ' όλου του προσώπου της γης, και διώρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών,
  27. διά να ζητώσι τον Κύριον, ίσως δυνηθώσι να ψηλαφήσωσιν αυτόν και να εύρωσιν, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών.
  28. Διότι εν αυτώ ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και τινές των ποιητών σας είπον• Διότι και γένος είμεθα τούτου.
  29. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζωμεν τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον, κεχαραγμένα διά τέχνης και επινοίας ανθρώπου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. τα χυδαία υβριστικά σε αυτό το blog διαγραφονται ασχέτως ποιόν βρίζουν. Διεγράφη ένα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. krisi δεν μπορώ να σε ακολουθήσω στην λογική του παραλόγου που υποστηρίζεις πως δηλαδή αν δεν είσαι δούλος του θεού θα είσαι κάποιου άλλου. Εσύ αγαπητέ τους έβγαλες όλους δούλους είτε έτσι είτε αλλιώς. Μόνο ένας μεγαλωμένος δούλος θα μπορούσε να σκεφτεί έτσι κι εγώ δεν έχω μεγαλώσει σαν δούλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΛΕΞΗ .Αλλά να ένα παράδειγμα Τι θα λεχθεί για την υποδούλωση στο ψέμα και στην απάτη; Ο Ιησούς Χριστός μάς διαβεβαιώνει ότι η απελευθέρωση από αυτά είναι εφικτή. «Αν μείνετε στο λόγο μου», είπε, «είστε πραγματικά μαθητές μου, και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». (Ιωάννης 8:31, 32) Όταν ανέφερε αυτά τα λόγια, πολλοί από τους ακροατές του ήταν υποδουλωμένοι στον άκαμπτο κώδικα της Φαρισαϊκής παράδοσης. Οι διδασκαλίες του Ιησού ελευθέρωσαν τους ανθρώπους από αυτή την υποδούλωση. Ο Ιησούς εξέθεσε τα θρησκευτικά ψεύδη, Αντικατέστησε τα ψεύδη με αλήθεια, αποκαλύπτοντας ξεκάθαρα τις λογικές απαιτήσεις που έχει ο Θεός από τον άνθρωπο. Χρειάζεται στοχασμός για τα ως άνω εδάφια που παράθεσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις. Διαβάζεις ένα διαδικτυακό προσωπικό ημερολόγιο του οποίου η ανάγνωση ΔΕΝ είναι υποχρεωτική. Βαριέμαι τ' ανούσια μπλα μπλα και δαγκώνω όταν μου χαλάνε την ησυχία. Θα μπορούσα να έχω κλείσει τον σχολιασμό αλλά ακόμα νομίζω πως υπάρχουν κάποιοι που όντως έχουν κάτι να πουν κι εύχομαι να είσαι ένας από αυτούς αλλά οι πιθανότητες είναι λίγες και γι αυτό σου λέω: Για να μην σε φάει η μαρμάγκα σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις, σαν να δίνεις εξετάσεις. Αλλιώς άστο καλύτερα!

Αναγνώστες

Η Ιδιοφυΐα του Πλήθους

Υπάρχει αρκετή προδοσία, μίσος, βία, παραλογισμός στο μέσο άνθρωπο για να προμηθεύσει οποιοδήποτε στρατό, οποιαδήποτε μέρα. Kαι οι καλύτεροι στο φόνο είναι αυτοί που κηρύττουν εναντίον του. Kαι οι καλύτεροι στο μίσος είναι αυτοί που κηρύττουν αγάπη. Kαι οι καλύτεροι στον πόλεμο είναι τελικά αυτοί που κηρύττουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν θεό, χρειάζονται θεό. Eκείνοι που κηρύττουν ειρήνη, δεν έχουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν αγάπη, δεν έχουν αγάπη.

Προσοχή στους κήρυκες, προσοχή στους γνώστες, προσοχή σε αυτούς που όλο διαβάζουν βιβλία, προσοχή σε αυτούς που είτε απεχθάνονται τη φτώχεια, είτε είναι περήφανοι γι' αυτήν, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να επαινέσουν γιατί θέλουν επαίνους για αντάλλαγμα, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να κρίνουν, φοβούνται αυτά που δεν ξέρουν, προσοχή σε αυτούς που ψάχνουν συνεχώς πλήθη γιατί δεν είναι τίποτα μόνοι τους, προσοχή στο μέσο άνδρα και τη μέση γυναίκα, η αγάπη τους είναι μέτρια, ψάχνει το μέτριο. Αλλά υπάρχει ιδιοφυΐα στο μίσος τους, υπάρχει αρκετή ιδιοφυΐα στο μίσος τους για να σας σκοτώσει, να σκοτώσει τον καθένα. Δεν θέλουν μοναξιά, δεν καταλαβαίνουν τη μοναξιά, θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν οτιδήποτε διαφέρει από το δικό τους. Μη βρισκόμενοι σε θέση να δημιουργήσουν έργα τέχνης, δεν θα καταλάβουν την τέχνη, θα εξετάσουν την αποτυχία τους, ως δημιουργών, μόνο ως αποτυχία του κόσμου. Mη βρισκόμενοι σε θέση να αγαπήσουν πλήρως, θα πιστέψουν ότι και η αγάπη σας είναι ελλιπής και τότε θα σας μισήσουν και το μίσος τους, θα είναι τέλειο... Σαν ένα λαμπερό διαμάντι, σαν ένα μαχαίρι, σαν ένα βουνό, σαν μια τίγρη. Όπως το κώνειο. Η καλύτερη τέχνη τους...

Tσαρλς Μπουκόφσκι

Related Posts with Thumbnails