Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

10 Ιουνίου 2009

ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΣ

Το κάτωθι φυλλάδιο κυκλοφόρησε στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης από πόρτα σε πόρτα και στις ενορίες. Η μονή βατοπεδίου έχασε κέρδη και προσπαθεί να ανακάμψει μοιράζοντας φυλλάδια για το «κοινωνικό» της έργο. Ούτε λίγο ούτε πολύ επιχειρούν να πείσουν τον κόσμο πως παράγουν έργο φιλανθρωπικό και κοινωνικό και πως δεν φταίνε αυτοί για τις κλεψιές. Οι άλλοι φταίνε όπως πάντα και όχι οι άγιοι πατέρες.

Α ρε απατεώνες προς το παρόν όλο και κάποια γιαγιά θα πείσετε ακόμα. Προς το παρόν.

clip_image002

Επειτα άπό τον θόρυβο που προκλήθηκε σχετικά με την αξιοποίηση της πε-
ριουσίας της Μονής μας, ό Ηγούμενος π. Έφραίμ και όλη ή Αδελφότητα
ζητούμε ταπεινά συγγνώμη από τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα, επειδή απρό-
βλεπτα και χωρίς νά τό θέλουμε γίναμε αφορμή σκανδαλισμοΰ του και θεωρούμε υπο-
χρέωση μας νά καταθέσουμε στήν κρίση των αναγνωστών τού παρόντος μία σειρά
στοιχείων καϊ γεγονότων που βοηθούν στήν κατανόηση της υποθέσεως.

Προσπάθεια ανασύστασης της Μονής.

Εξαιτίας της μεγάλης λειψανδρίας πού σημειώθηκε στο Άγιον Όρος μετά τήν δεκαετία τοϋ 1950, τό Βατοπαίδι, ή μεγάλη αυτή ιστορική Μονή τοΰ Ελληνισμού και της Όρθοδοξίας, περιήλθε σέ μεγάλη παρακμή. Τό 1990 με απόφαση τοΰ Οικουμε­νικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Κοινότητας τοΰ Αγίου "Ορους, ή Μονή μετετράπη άπό ιδιόρρυθμη σέ κοινοβιακή. Εγκαταστάθηκε σέ αυτήν ή συνοδία τοΰ Γέροντος Ιωσήφ άπό τήν Νέα Σκήτη μέ 18 πατέρες καϊ ένθρονίσθηκε πρώτος Ηγούμενος ό ιερομόναχος π. Έφραίμ.

Ή νέα Αδελφότητα έθεσε ώς πρώτιστο μέλημα της τήν πνευματική αποκατά­σταση τής Μονής και ιεράρχησε τό υλικό έργο πού είχε νά επιτελέσει. Σήμερα αριθ­μεί 110 μοναχούς προερχόμενους άπό 12 χώρες.

Κτιριακή αναστήλωση και συντήρηση κειμηλίων.

Ή Μονή Βατοπαιδίου είναι ένα τεράστιο κτιριακό συγκρότημα μέ δομημένη επι­φάνεια 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ή Σκήτη τοΰ Αγίου Ανδρέα (Σεράι) στις Κα­ρυές, ή Σκήτη τοΰ Αγίου Δημητρίου, τής Παλαιάς Άθωνιάδος Σχολής οΐ υπόλοιπες Σκήτες και τά Κελλιά πού υπάγονται σέ αυτήν έχουν δομημένη επιφάνεια πέραν τών 50.000 τετρ. μέτρων. Άπό τό 1990 ώς σήμερα έχει αναστηλωθεί περίπου τό 1/3 τής Μονής και έχουν δαπανηθεί 45 εκατομμύρια εύρώ.

Στήν Μονή διαφυλάσσονται 3.500 εικόνες, 2.200 χειρόγραφα, 350.000 έγγραφα, 40.000 παλαίτυπα, πλήθος έργων τέχνης τής

χρυσοκεντητικής και τής άργυροχρυ-σοχοΐας, κειμήλια ανεκτίμητης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας, τά όποια γιά πολλές δεκαετίες ήταν παραμελημένα. Έχουν κατασκευασθεί δύο νέα Σκευοφυλάκεια γιά τήν έκθεση και διαφύλαξη τών κειμηλίων. Έχει γίνει δέ ή συντήρηση των τοιχογρα­φιών τοϋ Μανουήλ Πανσελήνου (1312 μ.Χ.) στο Καθολικό, εκατοντάδων φορητών εικόνων, χειρογράφων και πολλών λατρευτικών αντικειμένων.

Εξαιτίας αυτών τών αναστηλωτικών εργασιών εργάζονται στήν Μονή 150 περί­που λαϊκοί-οίκογενειάρχες άπό τήν Χαλκιδική καΐ όλη τήν Ελλάδα καΐ παραθέτουμε 700 περίπου μερίδες φαγητού καθημερινά. Τήν Μονή επισκέπτονται ετησίως περί­που 25.000 προσκυνητές και ειδικοί επιστήμονες ερευνητές άπό όλο τον κόσμο.

Τό φιλανθρωπικό έργο τής Μονής.

Αναγκαζόμαστε σήμερα νά κάνουμε γνωστό ότι έκτος άπό τις αναστηλώσεις, τις συντηρήσεις και τήν καθημερινή φιλοξενία, ή Αδελφότητα τής Μονής μας διαθέτει ετησίως ένα σημαντικό μέρος τών εσόδων της, πού τό 2008 ανήλθε στά δύο (2) εκα­τομμύρια εύρώ, για:

• υποτροφίες φοιτητών,

• βοήθεια σέ άπορες οικογένειες,

• ιατρική περίθαλψη άπορων,

• αποφυλάκιση άπορων κρατουμένων και βελτίωση τών συνθηκών διαβίωσης σέ σωφρονιστικά Ιδρύματα,

• απεξάρτηση ατόμων άπό ναρκωτικά και άλλες έξαρτησιογόνες ουσίες,

• οικονομική ενίσχυση μοναστηριών εντός και έκτος Ελλάδος,

• οικονομική βοήθεια σέ εκκλησιαστικούς οργανισμούς, κατασκηνώσεις και Ιδρύ­ματα, στήν Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική, Ρωσία, Ρουμανία, Σερβία, Αφρική και διάφο­ρες επαρχίες τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ή Μονή δημιούργησε τό «Γρηγόρειο Φιλανθρωπικό Πολιτιστικό Ερευνητικό "Ιδρυμα» (συμβολαιογραφική πράξη 11816/22-5-2007) και προχωρούσε τά παρα­κάτω έργα:

• Κέντρο Αποκαταστάσεως Αναπήρων στο Γραμματικό Αττικής.

• Πρότυπο Γηροκομείο στήν Λεμεσό Κύπρου.

• Κέντρο Απεξάρτησης άπό Ναρκωτικά στά Μεσόγεια.

Ή λίμνη Βιστωνίδα και οί ανταλλαγές.

Ή λίμνη Βιστωνίδα αποτελείτο κυριότερο εναπομείναν 3% περιουσιακό στοιχείο έκτος Αγίου Όρους πού κληρονόμησε ή Μονή άπό τούς κτίτορες αυτοκράτορες, δωρητές και ευεργέτες, άφοΰ ή υπόλοιπη ακίνητη περιουσία εϊτε έχει δωρηθεΐ στο Ελληνικό Δημόσιο, εϊτε έχει δημευθεί, εϊτε έχει κατά καιρούς δωρηθεΐ σέ ακτήμονες.

Ή κυριότητα της Μονής έπι τής λίμνης Βιστωνίδας και τών παραλιμνίων εκτάσεων και νησίδων της ήταν αδιαμφισβήτητη και νομικά πλήρως τεκμηριωμένη, ένώ μετά

την αμφισβήτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης τό 1994 κατοχυρώθηκε ομόφωνα έκ νέου μέ τέσσερις (4) γνωμοδοτήσεις τοϋ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων (ύπ. αριθμ. 26/1998, 17/2002, 46/2002, 26/2004), μέ διαφορε­τικές συνθέσεις και έπί διαφορετικών κυβερνήσεων κάι δεν αμφισβητήθηκε άπό κα­νένα δικαστήριο ελληνικό ή ενδεχομένως κάι ευρωπαϊκό. Συνεπώς ή Ιερά Μονή Βατοπαιδίου οϋτε παραπλάνησε ούτε εξαπάτησε τό Ελληνικό Δημόσιο σχετικό μέ την διεκδίκηση κυριότητας κάι ανταλλαγή της λίμνης Βιστωνίδας κάι τών παραλι­μνίων εκτάσεων της.

Ή Μονή δεν επιθυμούσε να ανταλλάξει τήν λίμνη Βιστωνίδα, όπως αυτό άλλωστε προκύπτει και άπό τό γεγονός ότι ή Μονή είχε αναθέσει σέ μελετητικές εταιρείες τήν εκπόνηση μελετών για τήν αξιοποίηση τής λίμνης και τής γύρω άπό αυτήν πε­ριοχής. Ή ανταλλαγή τής λίμνης Βιστωνίδας και τών παραλιμνίων εκτάσεων μέ άλλα ακίνητα προτάθηκε άπό τό Ελληνικό Δημόσιο γιά ικανοποίηση τών τοπικών φορέων.

Ή εκτίμηση τής αξίας τών εκτάσεων και τής λίμνης ανατέθηκε άπό τό Ελληνικό Δημόσιο στο Σώμα Όρκωτών Εκτιμητών, χωρίς συμμετοχή ή επέμβαση τής Μονής.

Ή επιλογή τών προς ανταλλαγή ακινήτων έγινε άπό τό Ελληνικό Δημόσιο μέσω τοϋ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καΐ τής Κτηματικής "Εταιρείας Δημοσίου.

Οί εκποιήσεις τών ακινήτων πού ανταλλάχθηκαν έγιναν μέ τήν διαδικασία τών δη­μοπρασιών και σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοΰ Καταστατικού Χάρτη τοΰ Αγίου Όρους.

Τό "Ολυμπιακό ακίνητο.

Τό Όλυμπιακό ακίνητο στους «Θρακομακεδόνες» δόθηκε στήν Μονή όταν δέν κατέστη δυνατή ή εγκατάσταση τών υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου Απασχόλησης.

Ή Μονή προτίμησε νά τό εκποιήσει και ακολούθησε τήν νόμιμη διαδικασία τής δη­μοπρασίας. Ή Εταιρεία στήν οποία εκποιήθηκε τό ακίνητο σκόπευε νά εγκαταστήσει σέ αυτό, σύγχρονη Καρδιοχειρουργική, Γυναικολογική κάι Μαιευτική Κλινική, μέ 2.000 θέσεις εργασίας. Ή ίδια Εταιρεία πρόσφερε ώς δωρεά ύπό όρους στήν Μονή τό ποσό τών 9.000.000 εύρώ γιά τήν ανέγερση τοΰ Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων, πού επρόκειτο νά δημιουργήσει ή Μονή στο Γραμματικό Αττικής. Δυστυχώς, κατόπιν τοΰ θορύβου πού δημιουργήθηκε, και τά δύο κοινωφελή έργα ματαιώνονται και βέβαια τό ποσό δωρεάς επιστρέφεται στήν "Εταιρεία.

Τό Δικαστήριο τής Ροδόπης.

Στις 5-11-2003 συζητήθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης ή αγωγή τής Μονής γιά τελεσίδικη διασφάλιση τής κυριότητας της έπί τής λίμνης.

Στις 20-5-2004 τό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων γνωμοδότησε έκ νέου ομόφωνα υπέρ τής Μονής.

Γιά τον λόγο αυτό, στις 25-6-2004 οί διάδικοι νόμιμα υπέβαλαν στο Δικαστήριο κοινή δήλωση τους γιά τήν μή έκδοση αποφάσεως.

Ή πρόσφατη εντολή γιά δημοσίευση τής απόφασης, κάτω μάλιστα άπό τήν ένταση τών γεγονότων, καθώς μάς ενημερώνουν έγκριτοι Νομικοί, δημιουργεί προ­βληματισμό γιά τήν σχέση τής Δικαστικής εξουσίας στήν χώρα μας μέ τήν Νομοθε­τική και τήν Εκτελεστική.

Τό πάγωμα τών λογαριασμών τής Μονής.

Είναι άξιο απορίας πώς οί αρμόδιοι φορείς κρατούν παγωμένους τούς λογαρια­σμούς και επομένως στερούν τήν Μονή άπό τά έσοδα της γιά τέσσερις σχεδόν μήνες. Μέ τό πάγωμα τών λογαριασμών ή Μονή έχει στερηθεί όλων τών εσόδων της. Πέραν τοϋ προβλήματος συντηρήσεως τών 110 μοναχών τής Μονής είναι δυ­στυχώς αναπόφευκτη ή διακοπή τών εργασιών αναστηλώσεως και συντηρήσεως, ή απόλυση τών εργαζομένων καθώς και ό περιορισμός τής φιλοξενίας.

Αξιοποίηση τών εσόδων τής Μονής.

Ή Ιερά Μονή Βατοπαιδίου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή δέν είναι ιδιωτικό αλλά Δημόσιο Ίδρυμα, κοινό κτήμα και περιουσία τοϋ Γένους. Ό εκά­στοτε ηγούμενος έχει τήν ευθύνη και τήν υποχρέωση νά αξιοποιεί τήν περιουσία τής Μονής, κάτι πού δέν τό απαγορεύουν οί εκκλησιαστικοί κανόνες, άφοϋ κάθε αξιο­ποίηση εξασφαλίζει τά τρέχοντα έξοδα σίτισης, φιλοξενίας, κτιριακών αναστηλώ­σεων, συντηρήσεων κειμηλίων, αλλά και συντελεί σέ ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο. Είναι αυτονόητο αλλά και γνωστό ότι, τόσο οί κοινοβιάτες μοναχοί, όσο και οί ηγούμενοι καμμία ιδιωτική περιουσία δέν διαθέτουν, ακόμα και ή όποια πατρογονική τους ανήκει στήν Μονή πού έγκαταβιοΰν, οπότε σχετικοί ισχυρισμοί περί προσωπικών λογαριασμών είναι αδικαιολόγητοι και παντελώς αστήρικτοι. "Οσα έσοδα διαθέτει ή Μονή βρίσκονται κατατεθημένα σύμφωνα μέ τον νόμο σέ τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα τής Μονής και σέ κανέναν προσωπικό λογαριασμό.

Ή συνεργασία τής Μονής μέ εταιρείες οφείλεται στήν ανάθεση τών σχετικών εργασιών σέ εξειδικευμένους λαϊκούς, πνευματικά τέκνα τής Μονής, ώστε νά απαλ­λάσσονται οί μοναχοί άπό κάθε εμπορική και οικονομική δραστηριότητα.

Πρόταση τής Μονής γιά διευθέτηση.

Επειδή έχει δημιουργηθεί πολύς θόρυβος πού προσβάλλει τήν Μονή και τήν Εκκλησία γενικότερα, προκειμένου νά επέλθει ειρήνη, ή Μονή πρότεινε μέ επιστολές της προς τά αρμόδια Υπουργεία τήν επιστροφή στο Ελληνικό Δημόσιο όλων τών ακινήτων πού προήλθαν άπό τις ανταλλαγές μέ νομικές διευθετήσεις και δέν απαιτεί άπό τό Δημόσιο τήν αναγνώριση τής κυριότητας της έπί τής λίμνης Βιστωνίδας καΐ τών παραλιμνίων εκτάσεων της, τών οποίων τό ιδιοκτησιακό καθεστώς θά κριθεί άπό τά δικαστήρια.

Μέ όσα αναφέραμε παραπάνω νομίζουμε δτι ό καθένας πού μέ καλή πρόθεση θέλει νά κατανοήσει τήν αλήθεια τής υποθέσεως θά βρει στοιχεία πού θά τον ικανο­ποιήσουν.

Έκ τής Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου

clip_image004

5 σχόλια:

 1. Καλά κάνουν!
  Αφού κυκλοφορούν ακόμη ελεύθεροι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "κτίτορες αυτοκράτορες"

  Από πού ως πού κτήτορες; Κάθε τυχάρπαστος που καβάλαγε την εξουσία χάριζε κτήματα για να μαζέψει υποτακτικούς, το ίδιο γινόταν και σε όλα τα φέουδα της Δύσης. Διάφορες οικογένειες "ευγενών" που έχουν μείνει στην ιστορία, ξεκίνησαν ως συμμορίες πλιατσικολόγων και μετά φτιάχτηκαν με τα κλεμμένα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ειρωνική η έκφραση και θα έπρεπε να την έχω σε εισαγωγικά μάλλον. "κτητορες αυτοκράτορες" δυο λεξούλες δίπλα δίπλα που κάνουν ένα σαδομαζοχιστικό ανέκδοτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ράσα και ψηφοδέλτια μια ζωή χέρι χέρι είναι σε αυτήν την έρμη πόλη. Μέχρι πότε ρε γαμώ το κέρατό μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. μέχρι που να απηυδήσει και ο τελευταίος ραγιάς.
  Το κακό ξέρεις ποιό είναι; Πως όταν η Ευρώπη θα περάσει στην επόμενη εποχή εμείς μόλις που θα έχουμε αφομοιώσει την του διαφωτισμού. Δυστυχώς από τα 200 χρόνια μετά την επανάσταση κερδίσαμε μόνο τα 100 και παραμένουμε έναν αιώνα πίσω. Τα υπόλοιπα εκατό κατάφεραν και μας τα έκλεψαν οι αγιογδύτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις. Διαβάζεις ένα διαδικτυακό προσωπικό ημερολόγιο του οποίου η ανάγνωση ΔΕΝ είναι υποχρεωτική. Βαριέμαι τ' ανούσια μπλα μπλα και δαγκώνω όταν μου χαλάνε την ησυχία. Θα μπορούσα να έχω κλείσει τον σχολιασμό αλλά ακόμα νομίζω πως υπάρχουν κάποιοι που όντως έχουν κάτι να πουν κι εύχομαι να είσαι ένας από αυτούς αλλά οι πιθανότητες είναι λίγες και γι αυτό σου λέω: Για να μην σε φάει η μαρμάγκα σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις, σαν να δίνεις εξετάσεις. Αλλιώς άστο καλύτερα!

Αναγνώστες

Η Ιδιοφυΐα του Πλήθους

Υπάρχει αρκετή προδοσία, μίσος, βία, παραλογισμός στο μέσο άνθρωπο για να προμηθεύσει οποιοδήποτε στρατό, οποιαδήποτε μέρα. Kαι οι καλύτεροι στο φόνο είναι αυτοί που κηρύττουν εναντίον του. Kαι οι καλύτεροι στο μίσος είναι αυτοί που κηρύττουν αγάπη. Kαι οι καλύτεροι στον πόλεμο είναι τελικά αυτοί που κηρύττουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν θεό, χρειάζονται θεό. Eκείνοι που κηρύττουν ειρήνη, δεν έχουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν αγάπη, δεν έχουν αγάπη.

Προσοχή στους κήρυκες, προσοχή στους γνώστες, προσοχή σε αυτούς που όλο διαβάζουν βιβλία, προσοχή σε αυτούς που είτε απεχθάνονται τη φτώχεια, είτε είναι περήφανοι γι' αυτήν, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να επαινέσουν γιατί θέλουν επαίνους για αντάλλαγμα, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να κρίνουν, φοβούνται αυτά που δεν ξέρουν, προσοχή σε αυτούς που ψάχνουν συνεχώς πλήθη γιατί δεν είναι τίποτα μόνοι τους, προσοχή στο μέσο άνδρα και τη μέση γυναίκα, η αγάπη τους είναι μέτρια, ψάχνει το μέτριο. Αλλά υπάρχει ιδιοφυΐα στο μίσος τους, υπάρχει αρκετή ιδιοφυΐα στο μίσος τους για να σας σκοτώσει, να σκοτώσει τον καθένα. Δεν θέλουν μοναξιά, δεν καταλαβαίνουν τη μοναξιά, θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν οτιδήποτε διαφέρει από το δικό τους. Μη βρισκόμενοι σε θέση να δημιουργήσουν έργα τέχνης, δεν θα καταλάβουν την τέχνη, θα εξετάσουν την αποτυχία τους, ως δημιουργών, μόνο ως αποτυχία του κόσμου. Mη βρισκόμενοι σε θέση να αγαπήσουν πλήρως, θα πιστέψουν ότι και η αγάπη σας είναι ελλιπής και τότε θα σας μισήσουν και το μίσος τους, θα είναι τέλειο... Σαν ένα λαμπερό διαμάντι, σαν ένα μαχαίρι, σαν ένα βουνό, σαν μια τίγρη. Όπως το κώνειο. Η καλύτερη τέχνη τους...

Tσαρλς Μπουκόφσκι

Related Posts with Thumbnails