Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

17 Ιανουαρίου 2012

Εκ της αλληλογραφίας

Έλαβα το παρακάτω κείμενο και το δημοσιεύω ώστε να γελάσουν λίγο και οι αναγνώστες μιας κι εγώ διαβάζοντάς το  έχω λυθεί στα γέλια. Να κάνω όμως και δυο σχόλια πριν:
1. άμα ο άνθρωπος είναι μαλάκας δεν υπάρχει γιατρειά. Μαλάκας θα πεθάνει.
2. Προς τους οικολόγους Ελλάδος που στην έδρα τους θα γίνει η συγκέντρωση: Αμα καταφέρετε και μαζέψετε όλους τους εν ελλάδι μαλάκες έχετε την κυβέρνηση στο τσεπάκι. Είναι πολλοί!!!
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΩΣ. ΤΕΤΑΡΤΗ 18-1-12, 6 ΜΜ, ΚΑΠΟΔΟΣΤΡΙΟΥ 28 - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32, ΑΘΗΝΑ

Πολίτες τῆς Ἑλλάδος,
Ἐπειδὴ, προϊόντος τοῦ χρόνου, οἱ ἐπικυρίαρχοι καὶ ἐπιβήτορες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ἑλλάδος, συνεχίζουν τὸ ἐγκληματικὸ καὶ καταστρεπτικὸ των ἔργο, ἐνῶ οἱ ἑκατοντᾶδες τῶν πολιτικῶν κινήσεων καὶ ὁμάδων καὶ οἱ μυριᾶδες τῶν ἀνεντάχτων πολιτῶν, συνεχίζουν νὰ ἀντιδροῦν κατὰ τῶν κατακτητῶν, σχεδὸν μεμονωμένως, σᾶς καλοῦμε, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ, σὲ μία νέα συνάντησι, μὲ στόχο τήν συνένωσι, τὴν συνάσπισι, τὴν συνέργεια ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρων πολιτικῶν ὁμάδων - κινήσεων.
Ἤδη κάποιες προηγούμενες προσπάθειες ἔχουν ὡριμάσει καὶ ἔχουν προχωρήσει σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμὸ κάποιες συνενωτικὲς διαδικασίες. Δυστυχῶς ὅμως, δὲν ἔχει προκύψει ἀκόμη ἕνας ἰσχυρὸς πολιτικός φορέας, ὁ ὁποῖος νὰ ἔχη γίνη εὐρέως γνωστὸς καὶ νὰ συγκεντρώνη τὴν ἀποδοχὴ μεγάλου μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Πολλές μικρὲς ὁμάδες ἀσκοῦν κάποια "έπιτυχῆ" πολιτικὴ δραστηριότητα, ἀλλὰ ἡ άπήχησις τῶν δράσεων αὐτῶν δὲν εἶναι ἰκανὲς νὰ προσελκύσουν τὴν ἀποδοχὴ μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Μία "δυναμικὴ", άντίστοιχος αὐτῆς τὴν ὁποίαν ἐπροξένησε ἡ δημιουργία τῆς "ΣΠΙΘΑΣ" πρὸ ἑνὸς ἔτους, καὶ ἡ ὁποῖα ἐξησθένησε μὲ τὸν καιρὸ, δὲν φαίνεται νὰ προκύπτει ἀπὸ τὶς οἱεσδήποτε μεμονωμένες, ἐπιτυχεῖς, δραστήριες, πολιτικὲς ὁμᾶδες. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ πολλῶν ὁμάδων καὶ πολιτῶν.
Σᾶς προσκαλῶ σὲ μία ἀκόμη συνενωτικὴ προσπάθεια, τὴν προσεχῆ Τετάρτη, 18-1-2012, στὸν φιλόξενο χῶρο τῶν Οίκολόγων Ἑλλάδος, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 28 ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682, Τηλέφωνο: 2113001700.
Θὰ τεθοῦν τὰ "κριτήρια" τῆς συμπράξεως καὶ θὰ ζητηθῆ νὰ ἀποφασίσουν ποίοι ἐπιθυμοῦν νὰ προχωρήσουν στὴν συνένωσι, ἐπὶ τῆ βάσει τῶν κριτηρίων αὐτῶν, ὥστε νὰ συσταθῆ ἕνας "ἰσχυρὸς" πολιτικὸς σχηματισμὸς ("κόμμα",καθ' ὅσον ἔτσι τὸ ἀναγνωρίζει ὁ Ἄρειος Πᾶγος), ὁ ὁποῖος θὰ πρέπη νὰ ἀρχίση νὰ προετοιμάζεται γιὰ τὶς προσεχεῖς βουλευτικὲς. Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς πρέπει νὰ άρχίση νὰ ἐνημερώνεται γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον (εἰρηνικῶς) θὰ ἀντιμετωπίση τὴν ΧΟΥΝΤΑ τῶν παγκοσμιοποητῶν.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ ΕΥΡΕΩΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ Η ΥΠΑΡΞΙΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΩΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ.
Ἐκτιμῶ ὅτι θὰ πρέπη αὐτὴ ἡ συνάντησις αὐτὴ νὰ εἶναι καθοριστικὴ: ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ συμπράξουν θὰ πρέπη νὰ προχωρήσουν στὴν δημιουργία τοῦ φορέως. Οἱ διαφωνοῦντες θὰ πρέπη νὰ "παρακαφθοῦν". ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΗ Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Ἐπειδὴ λοιπὸν ἕνας Κοῦκος (Δεσμὸς Ἑλλήνων, ΕΑΜ β', Ε.ΛΑ.Σ., ΕΠΑΜ, Ἐλπίδα Πολιτῶν, ΚΑΝΕΝΑ, Κόμμα Εθνικῆς Σωτηρίας, Νέα Ἑλλάδα, Πατριωτικὸ Μέτωπο, ΣΠΙΘΑ, Σιωπηλή πλειοψηφία, Σύνδεσμος Ἐθνικὴς Σωτηρίας, Φιλικὴ Ἐταιρεία 2010, ... ) ΔΕΝ φέρνει τὴν ἄνοιξι, ἐλᾶτε, ὅσοι συμφωνεῖτε, τὴν

Τετάρτη, 18-1-2012, 6:00 μμ,
στὸν φιλόξενο χῶρο τῶν Οίκολόγων Ἑλλάδος,
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 28 ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32
ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682, Τηλέφωνο: 2113001700.
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
Προτεινόμενα κριτήρια
(Κλήρωσις – Ἀνακλητότητα – Περιοδικότητα - Διαφάνεια)

 1. Η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων για την υπερχρέωση και λεηλασία της χώρας, απονέμοντας πραγματική δικαιοσύνη και εκφράζοντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα και από ένορκους λαϊκούς Δικαστές (Καταναγκαστικὰ ἔργα, δήμευσις περιουσιῶν!).
 2. Η ανιδιοτελἠς συμμετοχή στόν πολιτικό βίο.
 3. Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας με πρώτο μέτρο τη διαγραφή του απεχθούς, έπαχθούς καἰ ειδεχθούς δημοσίου χρέους. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.
 4. Η ακύρωση της Δανειακής Συμβάσεως, των Μνημονίων, του Μεσοπροθέσμου και όλων των αντιλαϊκών ανεφαρμόστων ‘εφαρμοστικών’ μέτρων, (χαράτσια, φόροι ακινήτων κ.α.) που ελήφθησαν κατ’επιταγήν της “τρόϊκας”.
 5. Η διεκδίκηση - απαίτηση της άμεσης εξοφλήσεως των γερμανικών πολεμικών οφειλών προς τη Χώρα μας.
 6. Η αξιοποίηση της γεωπολιτικής μας θέσεως με αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας με άμεση διεκδίκηση των δικαιωμάτων που παρέχει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και καθορισμό της ελληνικής ΑΟΖ και με την συμφέρουσα και αποτελεσματική εκμετάλλευση του υπογείου και υποθαλασσίου πλούτου της χώρας.
 7. Η σύγκλιση Εθνοσυνελεύσεως για την επεξεργασία νέου Συντάγματος, που θα υποβληθεί προς έγκριση με δημοψήφισμα στον Ελληνικό Λαό και η θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων μετά από συλλογή επαρκούς αριθμού υπογραφών Ελλήνων πολιτών, καθώς και
 8. Η προοπτική της εξόδου απο την ζώνη του Ευρὠ και τήν επιστροφή στην Δραχμή (κλείσιμο συνόρων, επαναφορά δασμῶν, έλεγχος κεφαλαίων, .....) ;;;;
Μελετῆστε καὶ τὴν "μεθοδολογία" τὴν ὁποῖαν προτείνω, γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τοὺς τροϊκανοὺς καὶ τὴν ΧΟΥΝΤΑ (καὶ βελτιῶστε την).
Κατὰ τὴν ἀνάγνωσὶ της, ἐπιστρατεύστε ΜΟΝΟΝ τὴν λογικὴ καὶ τὴν προσοχὴ σας, "ἀποβἀλλοντας" γιὰ λίγο τὶς γνῶσεις σας περὶ λειτουργίας τοῦ (ὑπάρχοντος) πολιτικοῦ συστήματος:
http://www.oikoumenismos.gr
http://www.astron.gr/politikos_vios.html

6 σχόλια:

 1. Αυτό με την κλήρωση ήταν βέβαια η πεμπτουσία της αρχαιοελληνικής δημοκρατίας. Αλλά να δούμε και τέτοιο κόμμα -και μάλιστα ως νέο φορέα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. στη κλήρωση συμμετείχαν και οι δούλοι οι μέτοικοι οι γυναίκες κλπ; όχι βέβαια! Συνεπώς η πεμποτυσία τους ήταν η κολλεγία αναμεταξύ τους. Σαν να κάνουμε κλήρωση μεταξύ των βουλευτών σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εντάξει, το σύνθημά τους είναι σύνθημα, όχι θέση αναλυμένη. Φυσικά και σε πολιτικό επίπεδο γελώ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. σιγα μωρε...!!
  μια μορφη αγανακτησης ειναι κι αυτη!!

  Μιλτιαδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μήπως όμως να βγάζαμε από το κάδρο τους Οικολόγους Πράσινους; Η ανακοινώση μιλάει για τους Οικολόγους Ελλάδας του Παπανικόλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. πράσινους έγραψα; χαχαχαχα έξις...!!! διορθώνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις. Διαβάζεις ένα διαδικτυακό προσωπικό ημερολόγιο του οποίου η ανάγνωση ΔΕΝ είναι υποχρεωτική. Βαριέμαι τ' ανούσια μπλα μπλα και δαγκώνω όταν μου χαλάνε την ησυχία. Θα μπορούσα να έχω κλείσει τον σχολιασμό αλλά ακόμα νομίζω πως υπάρχουν κάποιοι που όντως έχουν κάτι να πουν κι εύχομαι να είσαι ένας από αυτούς αλλά οι πιθανότητες είναι λίγες και γι αυτό σου λέω: Για να μην σε φάει η μαρμάγκα σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις, σαν να δίνεις εξετάσεις. Αλλιώς άστο καλύτερα!

Αναγνώστες

Η Ιδιοφυΐα του Πλήθους

Υπάρχει αρκετή προδοσία, μίσος, βία, παραλογισμός στο μέσο άνθρωπο για να προμηθεύσει οποιοδήποτε στρατό, οποιαδήποτε μέρα. Kαι οι καλύτεροι στο φόνο είναι αυτοί που κηρύττουν εναντίον του. Kαι οι καλύτεροι στο μίσος είναι αυτοί που κηρύττουν αγάπη. Kαι οι καλύτεροι στον πόλεμο είναι τελικά αυτοί που κηρύττουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν θεό, χρειάζονται θεό. Eκείνοι που κηρύττουν ειρήνη, δεν έχουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν αγάπη, δεν έχουν αγάπη.

Προσοχή στους κήρυκες, προσοχή στους γνώστες, προσοχή σε αυτούς που όλο διαβάζουν βιβλία, προσοχή σε αυτούς που είτε απεχθάνονται τη φτώχεια, είτε είναι περήφανοι γι' αυτήν, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να επαινέσουν γιατί θέλουν επαίνους για αντάλλαγμα, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να κρίνουν, φοβούνται αυτά που δεν ξέρουν, προσοχή σε αυτούς που ψάχνουν συνεχώς πλήθη γιατί δεν είναι τίποτα μόνοι τους, προσοχή στο μέσο άνδρα και τη μέση γυναίκα, η αγάπη τους είναι μέτρια, ψάχνει το μέτριο. Αλλά υπάρχει ιδιοφυΐα στο μίσος τους, υπάρχει αρκετή ιδιοφυΐα στο μίσος τους για να σας σκοτώσει, να σκοτώσει τον καθένα. Δεν θέλουν μοναξιά, δεν καταλαβαίνουν τη μοναξιά, θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν οτιδήποτε διαφέρει από το δικό τους. Μη βρισκόμενοι σε θέση να δημιουργήσουν έργα τέχνης, δεν θα καταλάβουν την τέχνη, θα εξετάσουν την αποτυχία τους, ως δημιουργών, μόνο ως αποτυχία του κόσμου. Mη βρισκόμενοι σε θέση να αγαπήσουν πλήρως, θα πιστέψουν ότι και η αγάπη σας είναι ελλιπής και τότε θα σας μισήσουν και το μίσος τους, θα είναι τέλειο... Σαν ένα λαμπερό διαμάντι, σαν ένα μαχαίρι, σαν ένα βουνό, σαν μια τίγρη. Όπως το κώνειο. Η καλύτερη τέχνη τους...

Tσαρλς Μπουκόφσκι

Related Posts with Thumbnails