Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

23 Σεπτεμβρίου 2008

Φρίκη!!!!

Ο παπάς εν έτη 2008 δίνει εντολή για μάθημα περί ενός αγίου, προτρέπει τους μαθητές να πάνε να προσκυνήσουν ένα πτώμα, τους κοροϊδεύει αποδίδοντας στον τυχάρπαστο ρώσο υπερφυσικές δυνάμεις, τους μιλάει για μια «άλλη λογική» του παραλόγου μάλλον και εν τέλει με ποιό δικαίωμα αυτός ο μαυροντυμένος βυζαντινιστής επεμβαίνει δι’ αλληλογραφίας στα σχολεία του ελληνικού κράτους...;

Μα τι λέω τώρα, θα μου πείτε κι έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ ζούμε ακόμα δόξες βυζαντινές και η πτωματολαγνεία καλά κρατεί. Ήθελα να ήξερα με τι θράσος θα αναγνώσουν οι καθηγητές το εν λόγω αηδιαστικό, σιχαμερό κείμενο στους μαθητές τους. Ήθελα να ήξερα με ποιό ήθος θα στείλουν τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων να προσκυνήσουν ένα πτώμα και βάση ποιάς «άλλης» λογικής θα διδάξουν αυτά τα παιδιά.

 

Επιστολή Μητροπολίτη προς μαθητές στο κλίμα της επικαιρότητας

Επιστολή Μητροπολίτη προς μαθητές στο κλίμα της επικαιρότητας

Όλοι μας απορ­ρί­πτουμε την Εκ­κλη­σία που άλλα λέει και άλλα κά­νει, που εί­ναι στε­νό­μυ­αλη και στε­νό­καρδη, που συμ­βα­δί­ζει με το συμ­φέ­ρον και την υπο­κρι­σία.

Eτσι απευθύνεται προς τους μαθητές των Γυ­μνα­σίων και Λυ­κείων ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος με επιστολή που τους απέστειλε με αφορμή το γεγονός ότι σε λί­γες μέ­ρες, η Μη­τρό­πολή θα φι­λο­ξε­νή­σει για ένα πε­ρί­που μήνα το ση­μαν­τι­κό­τερο ίσως κει­μή­λιο της Ρω­σι­κής συ­νεί­δη­σης και πα­ρά­δο­σης, τα λεί­ψανα του πιο αγα­πη­τού Αγίου τής Ρω­σίας, του αγίου Σε­ραείμ τού Σά­ρωφ

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας καλεί τους μαθητές να απορρίψουν με όλη τη δύ­ναμή τους τους ψεύ­τι­κους θε­ούς, τις υπο­κρι­τι­κές θρη­σκείες, τα χω­ρίς αλή­θεια θρη­σκευ­τικά λό­για. «Κι εμάς τους ίδι­ους, όταν δεν εί­μα­στε αυ­θεν­τι­κοί. Αγ­κα­λι­ά­στε όμως τον αλη­θινό Θεό», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.

Ειδικότερα η επιστολή του κ. Νικόλαου με ημερομηνία 22-9-2008 έχει ως εξής:

Προς Τους μα­θη­τές τών Γυ­μνα­σίων και Λυ­κείων τής Ανα­το­λι­κής Ατ­τι­κής

Πολύ αγα­πητά μας παι­διά,

Σε λί­γες μέ­ρες, η Μη­τρό­πολή μας θα έχει τη με­γάλη χαρά να φι­λο­ξε­νή­σει για ένα πε­ρί­που μήνα το ση­μαν­τι­κό­τερο ίσως κει­μή­λιο της Ρω­σι­κής συ­νεί­δη­σης και πα­ρά­δο­σης, τα λεί­ψανα του πιο αγα­πη­τού Αγίου τής Ρω­σίας, του αγίου Σε­ρα­φείμ τού Σά­ρωφ.

Όλοι μας απορ­ρί­πτουμε την Εκ­κλη­σία που άλλα λέει και άλλα κά­νει, που εί­ναι στε­νό­μυ­αλη και στε­νό­καρδη, που συμ­βα­δί­ζει με το συμ­φέ­ρον και την υπο­κρι­σία. Αυτή δι­α­ψεύ­δει τον Θεό.

Όλοι όμως ψά­χνουμε για αν­θρώ­πους που Τον επι­βε­βαι­ώ­νουν με τη ζωή τους, με την ει­λι­κρί­νεια και την απλό­τητά τους, με την αρετή και τη δύ­ναμη της πί­στης τους, με την τα­πεί­νωση και την άλλη λο­γική τους. Αυ­τοί ζουν μια ζωή που μας εμ­πνέει και μας υπερ­βαί­νει,∙ μια ζωή που μας πεί­θει. Αυ­τοί ζουν και αφού φύ­γουν από αυ­τόν τον κό­σμο. Αυ­τών μι­λάει και το νε­κρό τους σώμα. Άλ­λων τα λεί­ψανα ευ­ω­δι­ά­ζουν, άλ­λων απο­κτούν υπερ­φυ­σικό χρώμα, όλων ανα­δί­δουν άρ­ρητη χάρι. Αυτό εί­ναι πολύ με­γάλη αλή­θεια, που την απορ­ρί­πτει μό­νον όποιος αγνοεί την εμ­πει­ρία της. Αυ­τός εί­ναι ο λό­γος που τα άγια λεί­ψανα τα τι­μούμε, χω­ρίς βέ­βαια να τα λα­τρεύ­ουμε.

Ο άγιος Σε­ρα­φείμ τού Σά­ρωφ έχει μία μο­να­δι­κό­τητα. Ήταν ένας ασκη­τής που έζησε κρυμ­μέ­νος μέσα στα αχανή δάση τής Ρω­σι­κής γης. Η σο­φία τού Θεού τον έκανε γνω­στό μό­λις 7 χρό­νια πριν κοι­μη­θεί για πάντα. Η αγάπη του στα μι­κρά παι­διά νι­κούσε την αγάπη του στην ησυ­χία και τον έβ­γαζε από την ασκη­τική κρυ­ψώνα του. Έδινε παν­τού ει­ρήνη λέ­γον­τας: «ει­ρή­νευσε μέσα σου και πολ­λοί θα ει­ρη­νεύ­ουν γύρω σου». Σκόρ­πιζε σε όλους χαρά, χαι­ρε­τών­τας όποιον συ­ναν­τούσε με τον χαι­ρε­τι­σμό: «Χρι­στός ανέ­στη, χαρά μου!». Ένας άγιος γε­μά­τος κα­λω­σύνη, γλυ­κύ­τητα, αυ­θεν­τι­κό­τητα, υπερ­φυ­σικά χα­ρί­σματα, δύ­ναμη θε­ϊκή.

Αυ­τός ο Άγιος θα βρί­σκε­ται με τα τί­μια λεί­ψανά του κοντά μας για ένα μήνα. Το δώρο που μας κά­νουν οι Ρώ­σοι αδελ­φοί μας εί­ναι ανε­κτί­μητο. Εί­ναι η πρώτη φορά που το σώμα του βγαί­νει από τη Ρω­σία. Γι’ αυτό και θα τον συ­νο­δεύ­σει έως τη χώρα μας μια ολό­κληρη απο­στολή από 30 άτομα.

Αξί­ζει, αγα­πητά μου παι­διά, να γνω­ρί­σετε τη ζωή ενός τέ­τοιου μο­να­δι­κού προ­τύ­που. Γι’ αυτό και ζή­τησα από τους Θε­ο­λό­γους σας, με την άδεια των Δι­ευ­θυν­τών, να αφι­ε­ρώ­σουν μία ώρα μα­θή­μα­τος στο πρό­σωπό του. Αξί­ζει να πά­ρετε από τη χάρι και τη δύ­ναμή του. Γι’ αυτό και σας προ­σκαλώ όλους να βρείτε μία ευ­και­ρία να τον προ­σκυ­νή­σετε. Όσοι μπο­ρείτε, την Πα­ρα­σκευή 3 Οκτω­βρίου στις 6 το από­γευμα, να έλ­θετε στην υπο­δοχή του στον Ιερό Ναό τού Αγίου Τρύ­φωνα Παλ­λή­νης, θα ωφε­λη­θείτε αφάν­τα­στα. Όσοι πάλι δεν μπο­ρείτε εκείνη την ώρα, ελάτε στο Ναό, όποτε θέ­λετε, μέ­χρι το από­γευμα της Τε­τάρ­της 8 Οκτω­βρίου. Από την ώρα εκείνη μέ­χρι και την Κυ­ρι­ακή 2 Νο­εμ­βρίου, το Λεί­ψανό του θα βρί­σκε­ται στο Ναό τής Πα­να­γίας Σου­μελά, στο Με­νίδι.

Ο Θεός, παι­διά μου, ζει. Απορ­ρίψτε με όλη τη δύ­ναμή σας τους ψεύ­τι­κους θε­ούς, τις υπο­κρι­τι­κές θρη­σκείες, τα χω­ρίς αλή­θεια θρη­σκευ­τικά λό­για. Κι εμάς τους ίδι­ους, όταν δεν εί­μα­στε αυ­θεν­τι­κοί. Αγ­κα­λι­ά­στε όμως τον αλη­θινό Θεό. Εί­ναι κρίμα να πε­ρά­σουμε από αυτή τη ζωή χω­ρίς να Τον υπο­ψι­α­στούμε. Εί­ναι άδικο να φύ­γουμε από αυ­τόν τον κό­σμο χω­ρίς να αξι­ο­ποι­ή­σουμε τη δύ­ναμή Του. Η ζωή τού Ευ­αγ­γε­λίου, οι αξίες τής Πα­ρά­δο­σής μας, η γνή­σια χρι­στι­α­νική ζωή εί­ναι Τρά­πεζα με το υψη­λό­τερο επι­τό­κιο.

Η ευ­λο­γία τού Θεού να σας σκε­πά­ζει σε όλη σας τη ζωή και η χά­ρις Του να φω­τί­ζει τον νου και την καρ­διά σας.

Με όλη μου την αγάπη,

Ο Επί­σκο­πός σας

† Ο Με­σο­γαίας και Λαυ­ρε­ω­τι­κής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

esos.gr

20 σχόλια:

 1. Τέλειωσαν τα εγχώρια λείψανα και κάνουμε τώρα και εισαγωγή απ' το εξωτερικό? Τόση μεγάλη ζήτηση πια?
  Δεν πάμε καθόοολου καλά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Με το συγκεκριμένο πτώμα παίζεται κι ένα μεγαλύτερο παιχνίδι. Η μεταφορά του εδώ αποτελεί "εισπήδηση" ενός εθνοφυλετικού τμήματος της Ορθοδοξίας σε ένα άλλο, δηλ. θρησκευτικός ιμπεριαλισμός. Η εισπήδηση είναι μεγάλη κανονική αμαρτία (τέκνα μου), αλλά ο εθνοφυλετισμός είναι αίρεση. Όσοι μιλούν για ελληνορθόδοξους, ρωσορθόδοξους κτλ. είναι αιρετικοί!

  Κατά τα λαμπρά βυζαντινά έθιμα, οι αμαρτωλοί δεν επιτρέπεται να κοινωνούν, αλλά οι αιρετικοί αποκεφαλίζονται. Κρίμα που πέρασαν οι ωραίες αυτές εποχές, οι μισοί θα έτρωγαν τους άλλους μισούς! Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση σ' εμάς.

  Θα δούμε λοιπόν διάφορα επεισόδια σύντομα, δεδομένου ότι οι λάτρεις του Σαρώφ θέλουν να φτιάξουν και ναό κάπου στην Ελλάδα, δλδ. "θρησκευτική βάση" στο αγνό ελληνορθόδοξο έδαφος. Να δείτε που θα ακουστεί το σύνθημα "έξω οι βάσεις των αιρετικών", συνδυασμός ορθοδόξων και κομμουνιστών, κάτι σαν τις "βάσεις του θανάτου", με ηγέτιδα την Κανέλλη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "Η αγάπη του στα μι­κρά παι­διά νι­κούσε την αγάπη του στην ησυ­χία και τον έβ­γαζε από την ασκη­τική κρυ­ψώνα του. "
  Χμ.. Θα προβληματιζόμουν έντονα...
  και ΄σίγουρα δεν θα άφηνα τα πιδιά μου κοντά του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΕ ΛΥΠΕΙ ΒΑΘΥΤΑΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΥ ΟΤΙ ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΜΕΝ ΕΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΚΑΙ ΔΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΝΘΟΝ ΓΕΝΟΣ ΔΙΑ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΩΜΕΝ ΕΝΩ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΑΦΘΟΝΙΑΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΑΣ ΣΚΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΗΜΩΝ.
  ΕΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΠΤΗΝ ΜΟΥ ΣΚΗΤΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΙΣΩΓΛΕΝΤΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΗ ΕΝ ΕΛΑΙΩ.
  ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΛΑΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΚΑΘΟΤΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΖΟΧΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΑΓΡΑΝ.
  ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΕΛΤΑ ΕΝΑΝΤΙ 100 ΕΥΡΩ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΔΡΑΜΙΑ.

  ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ
  ΠΑΤΕΡ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο συγκεκριμένος παπάς κάνει και τον ...αστροφυσικό! (έχει και δίπλώματα πανεπιστημίου βλέπετε) και επίσης είναι και ξάδερφος του Χατζηνικολάου.

  Υποτίθεται ότι αποτελεί το ..πεφωτισμένο βαρύ πυροβολικό των "προοδευτικών" ρασοφόρων, οι οποίοι και τον έτοιμάζουν στο "ντραφτ" για αρχιεπίσκοπο(!) όταν και ο Τζερόνυμο μακαριστοποιηθεί "εν κόλποις Αβραάμ" με τη σειρά του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο "1:49" είναι ο ΓΙΑΤΑΚΗΣ που πάνω στην πολύ σκοτούρα του ξέχασε να υπογράψει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πάτερ Αρτέμιε,
  κατά τον Ιερόν Συναξαριστήν το θαυματουργόν έλαιον της ακροβυστίας του εν αγίοις πατρός ημών τρισμάκαρος Πισωγλεντίου, ενέχει και θεραπευτικάς ιδιότητας μείζονας του χημικώς παρασκευαζομένου VIAGRA!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Θα πάει το πτώμα και στο Μενίδι που έχει πολλούς Ρωσοπόντιους. :-))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. "Απορ­ρίψτε ... κι εμάς τους ίδίους, όταν δεν εί­μα­στε αυ­θεν­τιικοί."

  Ο μητροπολίτης είναι αυθεντικός, όλα κι όλα. Φέρνει αυθεντικά πτώματα, όχι σαν μερικούς που τα κόβουν και τα μοιράζουν ποιος ξέρει από ποια νεκροταφεία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ρώτησα να μάθω αν υπήρξε αντίδραση απο τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων κάποιον εκ των γυμνασίων και λυκείων της περιοχής. Ουδεμία απάντηση. Νεκρική σιγή προς το παρόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ελπίζω να αντιδράσει σύντομα η ΟΛΜΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Κάτι τέτοια διαβάζω και με πιάνει ο οίστρος να ανεβάσω αναρτήσεις σαν κι αυτή:
  http://kafeneio-gr-art.blogspot.com/2008/09/blog-post_25.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Τέτοια φαινόμενα δεν θα σταματήσουν αν δεν γίνει ο περιβόητος διαχωρισμός θρησκείας-πολιτείας. Πολύ φοβάμαι όμως ότι, κι ο διαχωρισμός, αν και όταν γίνει θα είναι προσποιητός. Όπως είναι προσποιητή και ολόκληρη η υπόλοιπη (ψευδο)εκσυγχρονιστική μόστρα, που παρουσιάζει η ελλαδική κοινωνία. Γι’ αυτό τόν μαγειρεύουν τόσα χρόνια τον «διαχωρισμό». Για να τον στήσουν όπως τούς βολεύει, τόσο το νεοβυζαντινό κράτος όσο και η εκκλησία, ώστε ο βυζαντινισμός να διαιωνιστεί.
  Δηλ. στη χώρα που ζούμε, με τον «διαχωρισμό» απλώς θα αλλάξει ο Μανωλιός και θα βάζει τον σκούφο του αλλιώς.

  ΔΙΟΔΟΤΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Εμένα πάλι παιδιά μου φαίνεται ότι δεν άλλαξε τίποτα από την εποχή του χρυσού μόσχου. Είμαι σίγουρος ότι γύρω από τα λείψανα κάτι από χρυσό και ασήμι θα βρίσκεται. Και αν ακόμη δεν βρίσκεται δεν παύει να είναι μόσχος (είδωλο).
  Τώρα ξενόφερτος ή όχι ποσώς μ'ενδιαφέρει...
  Που το περίεργο λοιπόν όταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος προσκαλεί τους μελλοντικούς ειδωλολάτρες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Great posting, my friend, great!!!
  Good insparation.
  Congratulations!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Καταρχάς ωραίο blog :)

  Κατά δεύτερον, ο μητροπολίτης Μεσογαίας φυσικά και λέει ό,τι του κατέβει και δρα όπως επιθυμεί αφού η ίδια του η δράση υπόκειται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου που με τη σειρά του είναι αρμόδιο και για τα σχολεία στα Μεσόγεια. Δηλαδή το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Αστρολογίας. Άρα δεν είναι να αναρωτιέται κανείς.

  Κατά τρίτον, από διάφορα κουτσομπολιά που ακούω εδώ και εκεί η πλειοψηφία των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σε ολόκληρη την επικράτεια αποφεύγει να "τσιγκλάει" θέματα κοινωνικών ταμπού όπως η θρησκεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Μια ΚΑΛΗ απάντηση στο ερώτημα "γιατί οι τα φαιά φέροντες καταπλάκωσαν τον ελληνικό πολιτισμό και κατέστρεψαν τις αξίες του παγκόσμιου πολιτισμού" μπορεί να βρει κανείς στο βιβλίο του Μιχάλη Καλόπουλου "ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΜΑ"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. @sfrang ουδέν νεότερον απο την ΟΛΜΕ αν και το θέμα έχει πάρει διαστάσεις. το δικό μου συμπέρασμα είναι πως η καθηγητές της ΟΛΜΕ θα πάνε να φιλήσουν πρώτοι πρώτοι το όσιο πτώμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Τι σχέση έχετε με τον Κλείτωρ(την περιοχή εννοω)?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις. Διαβάζεις ένα διαδικτυακό προσωπικό ημερολόγιο του οποίου η ανάγνωση ΔΕΝ είναι υποχρεωτική. Βαριέμαι τ' ανούσια μπλα μπλα και δαγκώνω όταν μου χαλάνε την ησυχία. Θα μπορούσα να έχω κλείσει τον σχολιασμό αλλά ακόμα νομίζω πως υπάρχουν κάποιοι που όντως έχουν κάτι να πουν κι εύχομαι να είσαι ένας από αυτούς αλλά οι πιθανότητες είναι λίγες και γι αυτό σου λέω: Για να μην σε φάει η μαρμάγκα σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις, σαν να δίνεις εξετάσεις. Αλλιώς άστο καλύτερα!

Αναγνώστες

Η Ιδιοφυΐα του Πλήθους

Υπάρχει αρκετή προδοσία, μίσος, βία, παραλογισμός στο μέσο άνθρωπο για να προμηθεύσει οποιοδήποτε στρατό, οποιαδήποτε μέρα. Kαι οι καλύτεροι στο φόνο είναι αυτοί που κηρύττουν εναντίον του. Kαι οι καλύτεροι στο μίσος είναι αυτοί που κηρύττουν αγάπη. Kαι οι καλύτεροι στον πόλεμο είναι τελικά αυτοί που κηρύττουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν θεό, χρειάζονται θεό. Eκείνοι που κηρύττουν ειρήνη, δεν έχουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν αγάπη, δεν έχουν αγάπη.

Προσοχή στους κήρυκες, προσοχή στους γνώστες, προσοχή σε αυτούς που όλο διαβάζουν βιβλία, προσοχή σε αυτούς που είτε απεχθάνονται τη φτώχεια, είτε είναι περήφανοι γι' αυτήν, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να επαινέσουν γιατί θέλουν επαίνους για αντάλλαγμα, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να κρίνουν, φοβούνται αυτά που δεν ξέρουν, προσοχή σε αυτούς που ψάχνουν συνεχώς πλήθη γιατί δεν είναι τίποτα μόνοι τους, προσοχή στο μέσο άνδρα και τη μέση γυναίκα, η αγάπη τους είναι μέτρια, ψάχνει το μέτριο. Αλλά υπάρχει ιδιοφυΐα στο μίσος τους, υπάρχει αρκετή ιδιοφυΐα στο μίσος τους για να σας σκοτώσει, να σκοτώσει τον καθένα. Δεν θέλουν μοναξιά, δεν καταλαβαίνουν τη μοναξιά, θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν οτιδήποτε διαφέρει από το δικό τους. Μη βρισκόμενοι σε θέση να δημιουργήσουν έργα τέχνης, δεν θα καταλάβουν την τέχνη, θα εξετάσουν την αποτυχία τους, ως δημιουργών, μόνο ως αποτυχία του κόσμου. Mη βρισκόμενοι σε θέση να αγαπήσουν πλήρως, θα πιστέψουν ότι και η αγάπη σας είναι ελλιπής και τότε θα σας μισήσουν και το μίσος τους, θα είναι τέλειο... Σαν ένα λαμπερό διαμάντι, σαν ένα μαχαίρι, σαν ένα βουνό, σαν μια τίγρη. Όπως το κώνειο. Η καλύτερη τέχνη τους...

Tσαρλς Μπουκόφσκι

Related Posts with Thumbnails